Zoekresultaten voor Klimaatverandering

Filter on:
Dossiers

Kustbescherming

... Kustbescherming moet een afdoende afweer tegen de zee garanderen en daarbij rekening houden met de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Daarvoor zijn er twee types gangbare maatregelen: ...

Dossiers

Soja

...oldoen. Ontbossing zorgt voor een verlies van de biodiversiteit, erosieproblemen, klimaatverandering en ook sociale problemen voor de bevolking, waardoor steeds groter verzet tegen deze praktijken ...

Dossiers

Agroforestry

... Toename van de biodiversiteitMeer koolstofopslag in de bodemsMildering van de gevolgen van de klimaatveranderingLuchtzuiveringLandschappelijke en recreatieve waardeUit onderzoek weten we dat ...

Dossiers

Quinoa

...t ondervindt van droogte en verzilting en daardoor goed bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Tot slot past quinoa in een ruimere teeltrotatie, doordat de teelt de bodem niet uitp...

Dossiers

Systeemdenken

...aan en 3) de implementatie van die gekozen strategieën zelf, de transitiepaden. Voorbeeld: de klimaatverandering Een heel duidelijk voorbeeld is de klimaatverandering. Er is nogal wat discu...

Dossiers

Water in de landbouw

...t zal zéker zo zijn in de toekomst, waar we ons mogen verwachten aan meer weersextremen door de klimaatverandering en dus ook meer droge periodes of hevige buien met wateroverlast. Gecombineerd met...

Dossiers

Droogtetolerante teelten

... planten? Eén maatregel om de landbouw te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals frequentere en langere periodes van droogte, is rassen ontwikkelen die droogtetoleranter zi...

Dossiers

Bodemgezondheid

... van bodembiodiversiteit met zijn bijbehorende functies Bodems en klimaat Bodems kunnen de klimaatverandering helpen tegengaan door CO2 (via gewassen) uit de lucht te capteren en als koolstof o...

Dossiers

Ecosysteemgericht marien beheer en modellering

...r ondervinden. Met behulp van de ecosysteemmodellen kunnen we ook het effect van klimaatverandering op de productiviteit onderzoeken. Bovendien kunnen ecosysteemmodellen worden gebruikt om 'wat-als...

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

...it alles heeft vanzelfsprekend een invloed op de biodiversiteit in en op de zeebodem. Ook klimaatverandering speelt een significante rol door de verandering van het natuurlijk verspreidingsgebied v...

Dossiers

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

...emperatuur op aarde stijgt. Die temperatuurstijging zet allerlei processen in gang die we samen klimaatverandering noemen: de zeespiegel stijgt, zee- en luchtstromingen veranderen of vallen stil, n...

Dossiers

Stikstof/ammoniak

...e natuur, waardoor ze stikstofgevoelige habitats aantasten. Stikstofvervuiling draagt ook bij aan klimaatverandering: lachgas (N2O) is een krachtig broeikasgas. Stikstof en landbouw Doorda...

Dossiers

Bodemerosie

...angrijk probleem in de heuvelachtige streken in het zuiden van Vlaanderen, en zal als gevolg van de klimaatverandering nog belangrijker worden. Het heeft zowel landbouwkundige als maatschappelijke ...

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

... vastleggen in de vorm van bodemorganische (kool)stof draagt niet alleen bij aan de strijd tegen de klimaatverandering, deze koolstof speelt ook een hoofdrol in de goede werking en de vruchtbaarhei...

Onderzoeksprojecten

ERA-Net Cofund Voedselsystemen en Klimaat

...an FACCE-JPI, het Europees Joint Programming Initiative dat focust op landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering, het Belmont Forum, en het ERA-Net Cofund LEAP-Agri. Het doel van FOSC is het ...

Onderzoeksprojecten

ERA-NET Cofund on Sustainable Crop Production

...dige landbouwproductie in Europa. De bredere focus van Europa betreft landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering. SusCrop moet de Europese onderzoeksruimte terzake versterken door het onderzo...

Onderzoeksprojecten

Carbon Connects

..., een broeikasgas. Het behoud van koolstof in veengronden is dus belangrijk in het tegengaan van de klimaatverandering. Het Interreg NWE-project CarbonConnects wil koolstofstocks in veenbodems of n...

Onderzoeksprojecten

Kansen voor zilte landbouw

... voor zilte landbouw. Het onderzoek houdt direct verband met de agrarische uitdagingen t.a.v. de klimaatverandering. Met name de drogere zomers, het tekort aan zoet water, de stijging van de zeespi...

Onderzoeksprojecten

Naar klimaatslim duurzaam bodembeheer van landbouwbodems

... een reeks grote maatschappelijke uitdagingen. Vooreerst het tegengaan van en zich aanpassen aan de klimaatverandering, en verder duurzame landbouwproductie, het leveren van ecosysteemdiensten, voo...

Onderzoeksprojecten

Koolstofopslagpotentieel van landbouwbodems in Europa

...onderzoeksproject van EJP SOIL. Koolstofopslag in bodems is een negatieve emissietechnologie die de klimaatverandering helpt tegen te gaan. Het doel van CarboSeq is om het haalbare potentieel van v...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons