Onderzoeksproject Naar klimaatslim duurzaam bodembeheer van landbouwbodems

In uitvoering EJP SOIL
Bodem

Contacteer onze expert

Algemeen kader

EJP SOIL (2020-2024) staat voor Europees Joint Programme over de bodem. Een consortium van 26 partners uit 24 landen bundelen hier de krachten om landbouwbodems meer te laten bijdragen aan een reeks grote maatschappelijke uitdagingen. Vooreerst het tegengaan van en zich aanpassen aan de klimaatverandering, en verder duurzame landbouwproductie, het leveren van ecosysteemdiensten, voorkomen en herstel van land- en bodemdegradatie en het behoud van biodiversiteit. Voor Vlaanderen is ILVO partner en zijn het Departement Omgeving en INBO linked third parties. Het Departement Landbouw&Visserij zit de Vlaamse hub voor.

Onderzoeksaanpak

EJP SOIL wil een meetbare vooruitgang boeken op deze gebieden: 1. het bevorderen van koolstofsopslag in de bodem, 2. het begrijpen en bevorderen van de adoptie van landbouwpraktijken die bijdragen aan klimaatmitigatie en -adaptatie, 3. het bevorderen van duurzame productie en een gezond milieu, 4. het versterken van de onderzoekscapaciteit en samenwerking doorheen Europa en 5. het ondersteunen van geharmoniseerde Europese bodeminformatie. Om deze impacten te bereiken zijn bij aanvang al verschillende outputs en activiteiten gedefinieerd waaronder het ontwikkelen en uitvoeren van een routekaart voor klimaatslim duurzaam landbouwkundig bodembeheer. Deze routekaart definieert onder meer onderzoeksonderwerpen voor de interne en externe projectoproepen binnen EJP SOIL.

Relevantie/Valorisatie

In EJP SOIL levert ILVO input voor diverse stock take activiteiten en stakeholder bevragingen voor de ontwikkeling van de routekaart. ILVO leidt drie taken, zijnde de identificatie van regionale, nationale en Europese ambities for de verschillende bodemecosysteemdientsten, de ontwikkeling van een on-line databank van lange termijn veldexperimenten in Europa en het organiseren van de jaarlijkse EJP SOIL science days. ILVO neemt ook deel in verschillende EJP SOIL interne onderzoeksprojecten zoals Climasoma, CarboSeq, Sommit en STEROPES.