Organisatie

Op deze pagina vindt u info over:

Organisatiestructuur

ILVO bestaat organisatorisch uit 4 eenheden:

Het managementteam van ILVO staat onder leiding van Joris Relaes, administrateur-generaal.

Eenheid Plant

Onder leiding van Kristiaan Van Laecke

"Bij de Eenheid Plant draait alles in essentie rond gewassen die optimaal zijn voor de producent, de consument, en die passen in duurzame landbouwpraktijken."

We produceren verbeterd uitgangsmateriaal via veredeling – dit is gebaseerd op basiskennis van de genetica en de inwendige fysiologische processen in de plant in interactie met de omgeving. ILVO werkt zowel op reeds bekende gewassen als op nieuwe soorten met een potentieel in Vlaanderen.

Belangrijke thema’s zijn de productie van plantaardige eiwitten, circulariteit en het efficiënt gebruik van hulpbronnen. We trachten om het geheel van de processen in de bodem te doorgronden. Daar liggen immers sleutels om het eco- en milieusysteem rond de plant te optimaliseren en om de milieu-impact van de landbouw te verminderen. Duurzame teeltsystemen en technieken die agrobiodiversiteit bevorderen worden uitgetest en gepromoot.

ILVO bestudeert uitgebreid de wijze waarop planten omgaan met ziekten en plagen. Concreet zijn er dus experts aanwezig inzake schimmels, virussen, bacteriën, insecten, mijten en aaltjes. Zij kennen de levenscycli van plantenbelagers, ontwikkelen identificatiemethoden en beheersingsstrategieën, en leveren kennis voor de implementatie van succesvolle IPM strategieën.

Goed uitgeruste onderzoeksserres, laboratoria- en proefveldinfrastructuur met een uitgebreid machinepark, een unieke composteersite en een reeks regenkappen voor droogteonderzoek zijn belangrijke troeven.

De eenheid Plant werkt in nauwe interactie met collega onderzoekers in binnen- en buiteland en met een uitgebreid netwerk van bedrijven en (landbouw-)organisaties. In vele gevallen gebeurt het onderzoek in overleg en op vraag van het beleid.

Via het Living Lab Plant & Bodem wordt alle kennis proactief en in een kader van co-creatie ter beschikking gesteld van de stakeholders. Ten slotte implementeert ILVO de inzichten gegenereerd in het eigen onderzoek waar mogelijk in de werking van de ILVO-boerderij. Deze demonstratieve aanpak versterkt de doorstroming van onderzoekresultaten naar de praktijk.

> Meer info over de ILVO onderzoeksfaciliteiten

> Meer info over Living Lab Plant & Bodem

Eenheid Dier

Onder leiding van Bart Sonck.

"Deze eenheid vormt een administratieve paraplu boven twee domeinen die erg verschillende topics behandelen: de veehouderij en de mariene sectoren."

Het veehouderij-onderzoek levert kennis die een duurzamere en efficiëntere veehouderij bevordert. Het bestrijkt de volledige keten, van veld (of weide) tot bord (of glas melk). Welke voedercomponenten of totaalrantsoenen leiden tot welke dierprestaties en effecten op water, lucht en bodem? Welke kenmerken van het basisproduct vlees of zuivel zijn te optimaliseren door technische, maar ook haalbare ingrepen in het boerderijmanagement? Wat levert meet- en aantoonbare verschillen op voor dierenwelzijn?

ILVO beschikt over analysecapaciteit voor de dier- en voedercomponenten, en over een proefboerderij met een kleinvee-, varkens- en melkveeafdeling voorzien van compartimenteermogelijkheden en uitgebreide meetapparatuur (vb. om methaan of ammoniak te kwantificeren). Vanaf 2021 is voorzien in een nieuwe onderzoeks-pluimveestal.

In het marien luik gebeurt onder meer onderzoek naar vispopulaties, visserijtechniek, aquacultuur en impact van menselijk handelen op het mariene milieu. ILVO helpt twee strategische beleidsdoelen te realiseren: een bedachtzame groei voor de duurzame exploitatie van mariene rijkdommen en de bewaking en het herstel van gezonde evenwichten in de mariene ecologie.

Experimenten en collectie van wetenschappelijke data zijn mogelijk via de aanwezige droge en ‘natte’ labs, het technisch atelier (o.m. een nettenzaal), infrastructuur voor zoutwater aquacultuur en via zeegaande observaties. Samenwerking met reders en uiteraard met VLIZ en andere (inter)nationale mariene onderzoeksgroepen is structureel. De mariene ILVO-onderzoekers beschikken vanaf 2021 over een nieuw, met VLIZ gedeeld onderzoeksgebouw, namelijk de InnovOcean campus in Oostende.

> Meer info over de ILVO onderzoeksfaciliteiten

> Lees ook over het Living Lab Veehouderij en het Marien Living Lab

Eenheid Technologie & Voeding

Onder leiding van Lieve Herman

"Deze eenheid bezit uitgebreide kennis en apparatuur om de veiligheid en kwaliteit van voedingscomponenten en -producten te bestuderen."

We staan op de kaart met ontwikkelingswerk op het vlak van precisie-, robotica en datatechnologie in de agrifood keten. Betreffende kennis en verbetering van landbouwemissies die het milieu of het klimaat aantasten en betreffende innovatieve spuittechnieken bekleden we een unieke positie in het onderzoekslandschap.

Strategische thema’s zijn momenteel de eiwitdiversificatie, reductie van voedselverliezen, allergenen, pathogenen en residu’s, functionele voeding, voeding in de zorg, kleinschalige en lokale voedingsproductie, duurzaamheidsmetingen doorheen de volledige agrofoodketen, niche automatisatie.

Via de experimentele voedingsfabriek Food Pilot (Flanders’ FOOD en ILVO) en het Living Lab Agrifood Technology wordt alle kennis proactief en in een kader van co-creatie ter beschikking gesteld van voedingsbedrijven en bij uitbreiding (technische) bedrijven in de hele agrovoedingsketen die een kennispartner nodig hebben om hun innovatieve ambities te realiseren.

In opdracht van de overheid worden er verplichte technische keuringen van spuittoestellen uitgevoerd.

> Meer info over de ILVO onderzoeksfaciliteiten

> Meer info over de Food Pilot en het Living Lab Agrifood Technology

Eenheid Landbouw & Maatschappij

Onder leiding van Fleur Marchand en Elke Rogge.

"De eenheid Landbouw & Maatschappij buigt zich over een brede waaier aan socio-economische aspecten van landbouw."

Voedsel- en landbouwgerelateerde problemen worden steeds vanuit een systemisch perspectief benaderd. Landbouw, voeding en platteland zijn immers in vele opzichten geconnecteerd met de bredere maatschappij.

Zeven speerpunten

We bestuderen het (1) voedselsysteem en de beleidsstrategieën om dit systeem vorm te geven. We hebben daarbij aandacht voor zowel (2) de bedrijfseconomische als (3) de ecologische kant. We staan stil bij (4) de veerkracht en het welbevinden van landbouwers en hun gezinnen.

(5) Ruimte voor voedsel: In Vlaanderen werken landbouwers in een sterk verstedelijkte samenleving waar open ruimte en ruimte voor voedselproductie sterk(er) onder druk komt. Wij onderbouwen het fenomeen met harde cijfers, en we duiden op oorzaken en gevolgen.

In veranderingsprocessen in onze sectoren zijn per definitie veel verschillende actoren aanwezig. (6) Met innovatieve technieken van interactie en peer-to-peer leren helpen we de processen te optimaliseren. (7) Een gespecialiseerde nichekennis is door de jaren heen opgebouwd rond de economie van dierenziekten.

De eenheid Landbouw en Maatschappij verenigt een heel diverse groep disciplines.

> Lees ook over het Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw

Financiële middelen

Als Vlaamse Wetenschappelijke Instelling (VWI) ontvangt ILVO jaarlijks een dotatie van de Vlaamse overheid. Deze dotatiemiddelen bevatten rechtstreekse financiële middelen in de vorm van een basistoelage voor werking en personele middelen voor de ILVO-personeelsleden van de Vlaamse overheid (statutairen en contractuelen) waarvan de loonkost rechtstreeks door de basistoelage wordt gedragen.

Naast de basistoelage heeft ILVO inkomsten die voortvloeien uit het projectonderzoek en uit de werking van het Eigen Vermogen. De inkomsten en uitgaven van het projectonderzoek worden beheerd door het Eigen Vermogen (ILVO EV).

Download het ILVO logo in verschillende varianten.