ISO 14001 - Milieubeleidsverklaring

De zorg voor het leefmilieu is voor ILVO een essentiële waarde binnen haar werking. Een substantieel onderdeel van onze opdracht behelst onderzoek om de bevolking op duurzame wijze (o.a. grondstof besparend, klimaatneutraal, met behoud van biodiversiteit, …) te voorzien in kwalitatieve voeding. We willen garant staan dat we dit onderzoek op een duurzame manier en met aandacht voor het milieu uitvoeren.

We erkennen hierin onze voorbeeldfunctie gezien we intensief samenwerken met verschillende universiteiten, hoge scholen en bedrijven en we regelmatig plaatsbezoeken en evenementen organiseren voor landbouwers, landbouworganisaties, voedingsbedrijven en -organisaties en overheidsinstanties.

Om dit te bereiken voor de BELAC geaccrediteerde laboratoria op PLANT (340-TEST) en TECHNOLOGIE EN VOEDING (033-TEST en 033-PT) onderhouden we een ISO 14001-milieuzorgsysteem en verbinden we er ons toe:

  • de milieu-impact van deze activiteiten te evalueren en de milieuprestaties systematisch te verbeteren;
  • prioriteit te geven aan voor onze activiteiten significante verbeteracties;
  • te voldoen aan de milieuwetgeving en andere milieueisen na te leven;
  • budgettaire opportuniteiten bijkomend te gebruiken voor het uitvoeren van deze verbeteringsacties als ook ter bescherming van het milieu;
  • lucht- en waterverontreiniging te voorkomen of tot een minimum te beperken;
  • naast rationeel omgaan met water, energie en grondstoffen specifiek bijkomende maatregelen in te voeren zowel ter reductie als productie van hernieuwbare energie;
  • niet alleen ons afval op correcte wijze af te voeren en te laten verwerken maar tevens de afvalstroom te reduceren zowel in hoeveelheid als in schadelijkheid en consequent te sorteren;
  • bij afwijkingen snel en adequaat te reageren;
  • een open communicatie te voeren met alle betrokkenen bij deze activiteiten, in eerste instantie met eigen personeel en verder alle belanghebbenden zoals klanten, overheden, leveranciers en andere geïnteresseerden.