Onderzoeksproject ERA-NET Cofund on Sustainable Crop Production

Voltooid SUSCROP
Detailbeeld van groeiende gewassen op een akker tijdens 'golden hour'.

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Dit grootscheepse ERA-Net Cofund SusCrop, uitgevoerd in het kader van FACCE-JPI, het Europees Joint Programming Initiative, heeft tot doel om een korte- en langetermijnstrategie voor onderzoek uit te werken rond een duurzame plantaardige landbouwproductie in Europa. De bredere focus van Europa betreft landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering. SusCrop moet de Europese onderzoeksruimte terzake versterken door het onderzoek betreffende een duurzame gewasproductie te ontwikkelen en te versterken. Concreet gaat het onder andere om meer harmonisatie van de methoden voor datacollectie en om de opmaak van een strategische routekaart voor onderzoek voor de komende jaren.

Onderzoeksaanpak

Drieëndertig internationale partners uit 28 staten werken intensief samen in dit onderzoeksnetwerk om gezamenlijk een korte- en langetermijn strategie uit te stippelen richting 'duurzame plantaardige productie'. ILVO coördineert de communicatietaken in het netwerk. Dit betekent vb. verspreiding van de cofunded call en de onderzoeksresultaten ervan. In 2019 is een workshop gepland ivm methoden voor de beoordeling van duurzaamheid en weerbaarheid. ILVO is ook verantwoordelijk voor het inrichten van een outreach seminar voor internationale samenwerking.

Relevantie/Valorisatie

Het internationaal onderzoeksnetwerk SusCrop bewijst wellicht zijn meerwaarde omdat er nieuwe inzichten en manieren van duurzame gewasproductie met een verhoogde productiviteit in beeld komen. Die zijn broodnodig om de voedselzekerheid in stand houden, te voldoen aan de toenemende vraag naar industrieel gebruikte biomassa en om tegelijk een gezond milieu, natuurlijke habitats en biodiversiteit in stand te houden. In de loop van 2018 is de cofunded call gelanceerd en afgesloten, dat is de eerste oproep voor onderzoeksprojecten.

Financiering

EU Horizon2020