Missie, visie en waarden

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid. Het krijgt van die overheid de opdracht mee te werken aan de verduurzaming van de landbouw, visserij en agrovoedingssector. In eerste instantie in Vlaanderen, maar bij uitbreiding ook in België, Europa en in de rest van de wereld.

Op deze pagina vindt u info over:

Missie

De missie van ILVO is duidelijk en bijzonder actueel: kennis opbouwen om op een maatschappelijk verantwoorde manier voldoende, gezond en gevarieerd voedsel te kunnen produceren voor de 10 miljard monden die de wereld in 2050 moet voeden, binnen de planetaire grenzen.

Om die missie te volbrengen verricht ILVO multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek. Op die manier bouwt ILVO fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en plattelandsbeleid.

De organisatie hanteert hierbij een strategie waarin systeemdenken, integratie van stielkennis met nieuwe technologie, co-creatie en vijf organisatorische waarden centraal staan. De Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) vormen het kompas waarmee ILVO zijn eigen werking en het onderzoek richting geeft.

Toegepast onderzoek

Door toegepast onderzoek wil ILVO iedereen die betrokken is bij de brede agrovoedingsketen en de plattelandsomgeving antwoorden bieden op de uitdagingen waar zij voor staan. Concreet onderzoekt ILVO op een proactieve, objectieve en integere wijze nieuwe en bestaande trajecten van optimalisatie en verduurzaming, voor deze sectoren:

Onderzoeksvisie: 8 thema’s

De toekomstvisienaar 2020 en verder’ geeft de ijkpunten en ambities van ILVO weer. Dit document werd opgesteld in samenwerking met verschillende stakeholders en wordt regelmatig kritisch tegen het licht gehouden. Er vloeiden 8 prioritaire onderzoekslijnen of -thema’s uit voort:

 1. Gezonde bodems en gewassen
 2. Maatschappelijk gedragen dierlijke productie
 3. Voeding en gezondheid
 4. Rendabele productiesystemen en meerwaardecreatie
 5. Plattelandsontwikkeling in de metropool Vlaanderen
 6. Klimaatmitigatie en –adaptatie
 7. Bio-economie en kringlopen
 8. Mariene productie en marien milieu

Co-creatie in living labs

ILVO gaat op regelmatige basis in dialoog met het beleid, de stakeholders en de maatschappij. Om zijn rol als toekomst- en vraaggericht kenniscentrum verder uit te bouwen werkt de organisatie met thematische living labs – ‘ecosystemen’ waar onderzoekers, eindgebruikers, stakeholders, burgers en zelfs steden of regio’s elkaar ontmoeten voor co-creatief onderzoek. Er zijn er intussen zes op ILVO:

 1. Food Pilot
 2. Living Lab Veehouderij
 3. Living Lab Agrifood Technology
 4. Living Lab Agro-ecologie & Biologische landbouw
 5. Living Lab Plant
 6. Marien Living Lab

Systeemdenken en interdisciplinariteit

Het agrovoeding-ecosysteem is een complex systeem met ontzettend veel onderling verbonden elementen. Omwille van deze complexiteit wil ILVO ingrepen of veranderingen niet uitsluitend op het niveau van één element bekijken – bv. opbrengst of stikstofuitstoot. Goede analyses vergen oog voor de interactie tussen álle onderdelen en aspecten van het systeem. Alleen door kennis van al deze facetten samen te brengen in een systeemgerichte, interdisciplinaire aanpak, kunnen effectieve oplossingen ontwikkeld worden voor de uitdagingen waarmee de agrovoedingsketen wordt geconfronteerd. Behalve een manier om naar lopend en nieuw onderzoek te kijken, is systeemdenken op ILVO een onderzoekstopic en een expertise op zich.

“Dat is één van de troeven van ILVO: de combinatie van technische expertise in de harde (ingenieurs)wetenschappen met meer methodologische en socio-economische expertise in de zachtere wetenschappen.”

ILVO waarden

Een vijftal essentiële waarden typeren de ILVO medewerkers en organisatie. Deze waarden zijn de automatische toetssteen van de beslissingen van het management. Via een personeelsactieplan wordt ook de werkvloer, in alle groepen en niveaus, bij herhaling meegenomen bij de uitwerking van deze vijf ILVO-waarden. Ook in aanwervings- en evaluatiecriteria spelen zij hun rol.

 1. Samenwerken
 2. Voorbeeldfunctie
 3. Proactief
 4. Professioneel
 5. Positief

Aan deze 5 waarden werd in 2020 een overkoepelende waarde 'Vertrouwen' toegevoegd.

Integriteit

Wij verwachten van elke ILVO-medewerker dat hij handelt in overeenstemming met de waarden en normen van onze organisatie. De 5 ILVO waarden zijn de rode draad in het handelen van alle ILVO-medewerkers en een toetssteen voor de beslissingen van het management. We zetten bovendien in op een open vertrouwenscultuur, zodat alle jobgerelateerde aangelegenheden bespreekbaar zijn.

Alle ILVO personeelsleden dragen samen de verantwoordelijkheid voor de organisatie. Iedere ILVO-medewerker moet in staat zijn om collega’s en leidinggevenden verantwoordelijk te houden voor de gemaakte afspraken door middel van feedback en respectvolle communicatie. Naast de algemene deontologische code voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid is de Ethische Code voor Wetenschappelijke Integriteit onze leidraad.

> Meldingen van vermeende inbreuken of vragen rond integriteit met betrekking tot ILVO kunnen doorgestuurd worden naar meldpunt.integriteit@ilvo.vlaanderen.be.

> Voor andere klachten kan u terecht bij catherine.blancquaert@ilvo.vlaanderen.be.

Gender Equality Plan

Op 1 december 2020 keurde de Europese Raad nieuwe conclusies goed rond de grondige herziening van de Europese Onderzoeksruimte (European Research Area – ERA). In deze conclusies wordt nog meer dan in het verleden prioriteit gegeven aan Gender Equality in onderzoek en innovatie. De Europese Raad roept kennisinstellingen dan ook op om werk te maken van een Gender Equality Plan (GEP). Het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO), geeft graag gehoor aan deze oproep omdat dit plan ertoe zal bijdragen dat ILVO ook in de toekomst de juiste talenten kan aantrekken en aan boord houden. Dit is essentieel om onze rol als kennisinstelling inhoudelijk te kunnen blijven invullen, maar ook om als organisatie te kunnen blijven evolueren. Een duidelijk uitgewerkt GEP is ook een terechte voorwaarde om deel te kunnen blijven nemen aan Europees gefinancierde onderzoeksprojecten. Dit GEP zal ILVO toelaten om eventuele hiaten of ongelijkheden te identificeren en doelmatig aan te pakken.

> Gender Equality Plan (GEP)