Missie, visie en waarden

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoekscentrum van de Vlaamse overheid. Het krijgt van die overheid de opdracht mee te werken aan de verduurzaming van de landbouw, visserij en agrovoedingssector. In eerste instantie in Vlaanderen, maar bij uitbreiding ook in België, Europa en in de rest van de wereld.

Op deze pagina vindt u info over:

Missie

De missie van ILVO is duidelijk en bijzonder actueel: kennis opbouwen om op een maatschappelijk verantwoorde manier, binnen de planetaire grenzen voldoende, gezond en gevarieerd voedsel te kunnen produceren voor de 10 miljard monden die de wereld in 2050 moet voeden.

Om die missie te volbrengen verricht ILVO multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek. Op die manier bouwt ILVO fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en plattelandsbeleid.

De organisatie hanteert hierbij een strategie waarin systeemdenken, integratie van stielkennis met nieuwe technologie, co-creatie en vijf organisatorische waarden centraal staan. De Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) vormen het kompas waarmee ILVO zijn eigen werking en het onderzoek richting geeft.

Toegepast onderzoek

Door toegepast onderzoek wil ILVO iedereen die betrokken is bij de brede agrovoedingsketen en de plattelandsomgeving antwoorden bieden op de uitdagingen waar zij voor staan. Concreet onderzoekt ILVO op een proactieve, objectieve en integere wijze nieuwe en bestaande trajecten van optimalisatie en verduurzaming, voor deze sectoren:

Onderzoeksvisie ILVO 2030: 10 thema’s of 'werven'

De onderzoeksvisie van ILVO, neergeschreven in het document 'Een veerkrachtig voedingssysteem voor Vlaanderen', geeft de ijkpunten en ambities van ILVO tot 2030 weer. De inhoud van dit document wordt regelmatig kritisch tegen het licht gehouden. Er staan 10 prioritaire onderzoeksthema's in beschreven:

 1. Voeding en gezondheid
 2. Rol van dierlijke productie in de maatschappij
 3. Rendabele en veerkrachtige voedingssystemen
 4. Landbouw en platteland in een verstedelijkte samenleving
 5. Kringlopen en bio-economie
 6. Precisielandbouw en datatechnologie
 7. Gezonde bodem en gewassen
 8. Eiwitdiversificatie
 9. Op naar een klimaatslimme voedingsproductie
 10. Mariene productie en marien milieu

Co-creatie in living labs

ILVO gaat op regelmatige basis in dialoog met het beleid, de stakeholders en de maatschappij. Om zijn rol als toekomst- en vraaggericht kenniscentrum verder uit te bouwen werkt de organisatie met thematische living labs – ‘ecosystemen’ waar onderzoekers, eindgebruikers, stakeholders, burgers en zelfs steden of regio’s elkaar ontmoeten voor co-creatief onderzoek. Er zijn er intussen zes op ILVO:

 1. Food Pilot
 2. Living Lab Veehouderij
 3. Living Lab Agrifood Technology
 4. Living Lab Agro-ecologie & Biologische landbouw
 5. Living Lab Plant
 6. Marien Living Lab

Systeemdenken en interdisciplinariteit

Het agrovoeding-ecosysteem is een complex systeem met ontzettend veel onderling verbonden elementen. Omwille van deze complexiteit wil ILVO ingrepen of veranderingen niet uitsluitend op het niveau van één element bekijken – bv. opbrengst of stikstofuitstoot. Goede analyses vergen oog voor de interactie tussen álle onderdelen en aspecten van het systeem. Alleen door kennis van al deze facetten samen te brengen in een systeemgerichte, interdisciplinaire aanpak, kunnen effectieve oplossingen ontwikkeld worden voor de uitdagingen waarmee de agrovoedingsketen wordt geconfronteerd. Behalve een manier om naar lopend en nieuw onderzoek te kijken, is systeemdenken op ILVO een onderzoekstopic en een expertise op zich.

“Dat is één van de troeven van ILVO: de combinatie van technische expertise in de harde (ingenieurs)wetenschappen met meer methodologische en socio-economische expertise in de zachtere wetenschappen.”

ILVO waarden

Een vijftal essentiële waarden typeren de ILVO medewerkers en organisatie. Deze waarden zijn de automatische toetssteen van de beslissingen van het management. Via een personeelsactieplan wordt ook de werkvloer, in alle groepen en niveaus, bij herhaling meegenomen bij de uitwerking van deze vijf ILVO-waarden. Ook in aanwervings- en evaluatiecriteria spelen zij hun rol.

 1. Samenwerken
 2. Voorbeeldfunctie
 3. Proactief
 4. Professioneel
 5. Positief

Aan deze 5 waarden werd in 2020 een overkoepelende waarde 'Vertrouwen' toegevoegd.

Integriteit

Wij verwachten van elke ILVO-medewerker dat hij handelt in overeenstemming met de waarden en normen van onze organisatie. De 5 ILVO waarden zijn de rode draad in het handelen van alle ILVO-medewerkers en een toetssteen voor de beslissingen van het management. We zetten bovendien in op een open vertrouwenscultuur, zodat alle jobgerelateerde aangelegenheden bespreekbaar zijn.

Alle ILVO personeelsleden dragen samen de verantwoordelijkheid voor de organisatie. Iedere ILVO-medewerker moet in staat zijn om collega’s en leidinggevenden verantwoordelijk te houden voor de gemaakte afspraken door middel van feedback en respectvolle communicatie. Naast de algemene deontologische code voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid is de Ethische Code voor Wetenschappelijke Integriteit onze leidraad.

> Meldingen van vermeende inbreuken of vragen rond integriteit met betrekking tot ILVO kunnen doorgestuurd worden naar meldpunt.integriteit@ilvo.vlaanderen.be.

> Voor andere klachten kan u terecht bij catherine.blancquaert@ilvo.vlaanderen.be.

Gender Equality Plan

Op 1 december 2020 keurde de Europese Raad nieuwe conclusies goed rond de grondige herziening van de Europese Onderzoeksruimte (European Research Area – ERA). In deze conclusies wordt nog meer dan in het verleden prioriteit gegeven aan Gender Equality in onderzoek en innovatie. De Europese Raad roept kennisinstellingen dan ook op om werk te maken van een Gender Equality Plan (GEP). Het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO), geeft graag gehoor aan deze oproep omdat dit plan ertoe zal bijdragen dat ILVO ook in de toekomst de juiste talenten kan aantrekken en aan boord houden. Dit is essentieel om onze rol als kennisinstelling inhoudelijk te kunnen blijven invullen, maar ook om als organisatie te kunnen blijven evolueren. Een duidelijk uitgewerkt GEP is ook een terechte voorwaarde om deel te kunnen blijven nemen aan Europees gefinancierde onderzoeksprojecten. Dit GEP zal ILVO toelaten om eventuele hiaten of ongelijkheden te identificeren en doelmatig aan te pakken.

> Gender Equality Plan (GEP)

Sustainable Development Goals

ILVO timmert reeds jaren aan een meer duurzame bedrijfsvoering. Enkele jaren terug onderstreepte ILVO zijn ambities door een partnerschap te sluiten met CIFAL Flanders (UNITAR affiliated International Training Centre for Authorities & Leaders). CIFAL Flanders helpt mee de grote lijnen uitzetten, neemt ILVO op in een groter lerend netwerk van organisaties die met dezelfde thematiek bezig zijn, en geeft gerichte input rond specifieke onderwerpen. Dit zorgde ervoor dat het traject naar een meer duurzame bedrijfsvoering en een meer duurzame onderzoeksfocus sneller geïmplementeerd kon worden. De eerste stappen van dit traject werden gehonoreerd door de toekenning van het label SDG Pioneer. Sindsdien werkt ILVO verder aan het stappenplan richting SDG Champion met als doel om ILVO te laten evolueren naar een onderzoeksinstelling die nog meer kan bijdragen tot de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

logo CIFAL

In 2021 werd verder gewerkt aan het grote transitieproject dat reeds in 2020 het levenslicht zag: de Onderzoekskouter. Met de aanstelling van een Boerderijmanager wil ILVO volop de connectie maken tussen het innovatieve onderzoek en het eigen landbouwbedrijf. ILVO wil zo een voorbeeldfunctie opnemen naar het verder verduurzamen van de landbouw. Een mooi voorbeeld hiervan is de opening van een aantal trage wegen en inspanningen die geleverd worden voor meer biodiversiteit in een productief landschap aan de Gondebeek. Daarin zijn 8ha gronden betrokken, waarvan 5ha binnen SBZ- Speciale Beschermingszone. Hiervoor is samenwerking gezocht met diverse partners uit het Rodeland-landschapsproject waaronder ANB, de provincie Oost-Vlaanderen, ForNaLab, en Natuurpunt (SDG 6 & 15). Ook het gevarieerd patrimonium van zowel kantoorgebouwen als labo’s, serres, hoevegebouwen, schuren en stallen werd in 2021 grondig in kaart gebracht met als doel hier later duidelijke knopen door te hakken. Het in aanbouw zijnde ‘Innovocean’, een state-of-the-art marien onderzoekscomplex van achtduizend vierkante meter dat ILVO en VLIZ bouwen op de Oosteroever in Oostende toont alvast de hoge ambities (SDG 9 & 11). Op de Onderzoekskouter is er ook plaats voor ontspanning en informatiedeling. In 2021 werd ook de Kouterwandeling voorgesteld: een interactieve wandeling die de deelnemers middels QR-codes meeneemt in het verhaal van ILVO, het markante landschap en zijn geschiedenis (SDG 2, 4, 9 & 11). Tot slot draagt de Onderzoekskouter ook bij tot de stimulerende werkomgeving die ILVO wil zijn met ruimte voor ontspanning, een eigen kinderopvang en de Broeikas als polyvalente ontmoetingsruimte (SDG 3).

Het ILVO traject in kader van de SDG’s is natuurlijk niet beperkt tot de onderzoekskouter als transitieproject. Ook daarbuiten werden heel wat acties opgezet geïnspireerd door de Agenda 2030. Zo werd samen met IDEAConsult een traject opgestart dat een inschatting moet verschaffen van de impact van het ILVO onderzoek. Daarnaast werden verdere stappen gezet inzake het mobiliteitsbeleid, HR beleid (met ondermeer de invoering van een Gender Equility Plan) en de permanente opleiding van de medewerkers via het platform GoodHabitz.

Het traject dat ILVO reeds gelopen heeft en ook enkele engagementen voor de toekomst werden neergeschreven in het ILVO SDG manifest.