Transparantie over dierenproeven

ILVO genereert kennis ter bevordering van een meer duurzame veehouderij, visserij en aquacultuur. Daarbij is het onvermijdelijk om proefdieren aan te houden en in te zetten voor onderzoek (waarbij de dieren in gangbare huisvestings- of ecosystemen worden aangehouden).

ILVO engageert zich echter tot ethisch handelen bij het opzetten en uitvoeren van proeven waarbij landbouwdieren en mariene organismen zijn betrokken. Dit is niet enkel onze wettelijke maar ook onze morele plicht.

Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk aantal proefdieren (dat nog toelaat om een zinvol antwoord op de betreffende onderzoeksvraag te bewerkstelligen), naar het verfijnen van onze methodologie en het inzetten op het ontwikkelen van waardige alternatieven. De ernstgraad van de experimentele procedures is veelal licht tot matig, uiterst zelden ernstig.

Elk proefopzet wordt op voorhand nauwgezet beoordeeld door een bevoegde ethische commissie die de verantwoording van diersoort en dieraantallen, de methodologie (inclusief de wijze waarop het dierenwelzijn wordt gemonitord en gewaarborgd) én de vereiste training van de proefmedewerkers aftoetst.

Alle dieren worden verzorgd door dierverzorgers die zorgvuldig opgeleid worden voor de taken waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Het welzijn van de dieren wordt dagelijks gemonitord en bij vaststelling van mogelijke problemen, wordt de betrokken onderzoeker en van zodra aangewezen de bedrijfsdierenarts gecontacteerd.

Om de transparantie over de uitgevoerde dierproeven te vergroten heeft ILVO in april 2016, samen met de “European Animal Research Association” (EARA) en 23 andere Belgische publieke en private onderzoeksinstellingen, de “Statement in support of animal research in Belgium and a transparent approach” opgemaakt en ondertekend.

Om effectief vooruitgang te boeken op het gebied van transparantie, werden er concrete acties vooropgesteld, die zich vertalen in de door ILVO getekende Overeenkomst Transparantie van december 2019.

ILVO is voor een open dialoog tussen de onderzoeksgemeenschap en het brede publiek over het wanneer, waarom en hoe van proefdiergebruik in onderzoek, en over de meerwaarde van dergelijke dierproeven. De ondertekening van zowel de Verklaring (in 2016) als de Overeenkomst Transparantie (in 2019) was voor ILVO een volgende stap in het kenbaar maken van zijn dierproefgebruik én de manier waarop hiermee wordt omgegaan.

De Overeenkomst Transparantie omvat vier engagementen:

  1. ILVO is steeds duidelijk over het hoe, wanneer en waarom van het gebruik van proefdieren in onderzoek
  2. ILVO versterkt de communicatie met media en publiek over onderzoek met proefdieren
  3. ILVO is proactief in het voorzien van mogelijkheden voor het publiek om meer te weten te komen over dierproeven en heersende regelgeving
  4. ILVO rapporteert jaarlijks over transparantie en deelt ervaringen

Statement in support of animal research in Belgium and a transparent approach
Overeenkomst Transparantie

Lees meer over EARA

Contact: proefdieronderzoek@ilvo.vlaanderen.be