Onderzoeksproject Kansen voor zilte landbouw

Voltooid SALFAR
Luchtfoto texel

Contacteer onze expert

Algemeen kader

SalFar is één van de eerste onderzoeksprojecten in Vlaanderen die op experimentele wijze de haalbaarheid van zilte landbouw in de kuststreek verkent. Doel is om te zoeken naar zoutminnende en zouttolerante gewassen, hun economisch potentieel en naar de diverse socio-economisch barrières voor zilte landbouw. Het onderzoek houdt direct verband met de agrarische uitdagingen t.a.v. de klimaatverandering. Met name de drogere zomers, het tekort aan zoet water, de stijging van de zeespiegel en de hogere overstromingskans (met zout water) zetten de landbouw in de Noordzeeregio onder druk. SalFar onderzoekt in welke mate ‘zilte landbouw’ de potentie heeft om voedselproductie in de kustregio te verzekeren, ook op lange termijn.

Onderzoeksaanpak

Bij zilte landbouw worden akkers en groentevelden op de extreme momenten beregend met zout of brak water in plaats van zoet water. Dergelijke landbouw vergt een bijsturing van gewassen. De SalFar onderzoekers zetten in de Noordzeeregio tien testsites voor zilte landbouw op poten. Deze testsites doen dienst als ‘living lab’ en vormen de motor van het project. Diverse gewassen en cultivars worden getest op hun zouttolerantie. Daarenboven zijn de testsites een demonstratieplatform. Er is veel aandacht voor de socio-economische barrières voor zilte landbouw. Via intensieve interactie met landbouwers, landbouworganisaties en beleidsmakers uit diverse sectoren onderzoekt ILVO de verziltingsproblematiek en verkent ze de wenselijkheid en haalbaarheid van een zilte landbouw in de kuststreek.

Relevantie/Valorisatie

We verwachten voor Vlaanderen vernieuwende inzichten en kennis over de piste van ‘zilte landbouw’. De community van boeren en betrokkenen die we via de testsites in de kustregio opzetten wordt een belangrijke bron van ervaringen en mogelijk een eerste vorm van draagvlak voor klimaatrobuust 'zilt' boeren. Een opmerkelijk feit is dat de Vlaamse kuststreek in de eerste maanden van het onderzoek vrij acuut heeft moeten afrekenen met de droge zomer van 2017. Zo is aan den lijve gevoeld dat de landbouw in deze streek sterk afhankelijk is van een toevoer van zoet water, omdat er een verbod gold op beregening met grond- of oppervlaktewater.

Cofinanciering door Provincie West-Vlaanderen