Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw

Wat?

LLAEBIO zet samenwerkingsverbanden op tussen alle instanties, organisaties en landbouwers die agro-ecologie en biologische landbouw willen uitdragen in Vlaanderen. In haar activiteiten streeft LLAEBIO naar meer zichtbaarheid en innovatie van agro-ecologie en biologische landbouw in de onderzoekswereld, de agro-voedingssector en de hele maatschappij. LLAEBIO ontwikkelt nieuwe kennis via onderzoek maar zorgt ook voor de verspreiding en ontsluiting van aanwezige kennis en expertise.

Expertise en infrastructuur

LLAEBIO heeft als doelstelling om het beschikbaar areaal voor onderzoek naar agro-ecologie en biolandbouw optimaal te benutten. Afstemming tussen de partners van het gebruik van het beschikbaar areaal is waardevol voor het opzetten van onderzoek in verschillende condities. Ook het investeren in samenwerking met landbouwbedrijven bij het opzetten van proeven, kan ook het real-life aspect van experimenten, een belangrijk principe van een living lab, verder bevorderen.

Aanpak

LLAEBIO wordt gecoördineerd door het ILVO en is het aanspreekpunt van waaruit samenwerkingen en activiteiten worden opgezet. LLAEBIO is continu op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden. In al onze activiteiten streven we naast een systeemaanpak zoveel mogelijk de principes van living labs na. Dat betekent het samenbrengen van verschillende types actoren, verschillende wetenschappelijke disciplines maar ook verschillende types kennis (ervaringskennis en wetenschappelijke kennis). Deze principes laten toe om gefundeerde oplossingen te co-creëren voor heel context specifieke problemen.

Contact

llaebio@ilvo.vlaanderen.be

Een tractor op een veld met een bomenrij ernaast, dit is een vorm van agroforestry nl. alley croping.