Wat?

Het ‘ILVO Living Lab Veehouderij’ streeft ernaar om de innovatie en valorisatie van onderzoek te versnellen en bereikbaar te maken voor alle stakeholders in de veehouderij.

Dit ‘levende labo’ heeft als doel praktijkgerichte innovatie in de sector te bevorderen door middel van co-creatie en experimenten in praktijkomstandigheden. Veehouders, toeleveranciers, verwerkers, retailers, sectororganisaties, overheid, praktijkcentra en onderzoeksinstellingen kunnen via kennisuitwisseling en experimenten in het Living Lab hun ideeën en verbeterpunten uitwerken.

Aanpak

Typerend voor de aanpak van een Living Lab is het ontwikkelen van oplossingen door samenwerking (co-creëren), het testen en verfijnen van concepten in echte praktijkomstandigheden (experimenteren) en effectieve implementatie en opvolging in de praktijk (evalueren). Deze ontwikkelde kennis en innovaties verder verspreiden via klassieke en hedendaagse communicatiekanalen behoort eveneens tot de activiteiten van het Living Lab Veehouderij.

Op maat van uw vraag, professioneel, vertrouwelijk en met een sterk netwerk aan partners, zoeken we samen proactief naar oplossingen. De kracht van het concept bevindt zich in de co-creatie: door de krachten te bundelen en open met elkaar te praten worden nieuwe opportuniteiten ontdekt en kunnen oplossingen ontwikkeld, getest, verfijnd en uiteindelijk geïmplementeerd worden in de praktijk.

Expertise en infrastructuur

ILVO stelt zijn expertise, onderzoeksresultaten en -infrastructuur ter beschikking van de volledige voedingsketen: o.a. de landbouwers, de verwerkende industrie, de toeleverende bedrijven, de distributieketen, de consument en de burger. Samen werken we op een proactieve manier aan oplossingen op maat!

Rundveeloket | Varkensloket | Pluimveeloket

Het ILVO Living Lab Veehouderij steunt op drie loketten: het Rundveeloket, het Pluimveeloket en het Varkensloket. Deze zijn een persoonlijk en gespecialiseerd aanspreekpunt voor elke subsector in de veehouderij.

De kerntaken van de loketten zijn drieledig:

  1. Onderzoeksresultaten en praktijkkennis vertalen en verspreiden naar de veehouderijsector
  2. Vragen objectief en deskundig beantwoorden op basis van wetenschappelijke literatuur en praktijkkennis
  3. Noden uit de praktijk capteren om het onderzoek nog praktijkrelevanter te maken

Het ILVO Living Lab Veehouderij met zijn drie loketten vormt een platform voor samenwerking en wisselwerking tussen de actoren in de veehouderijsector. Hiermee overstijgt het ‘levende labo’ de werking van ILVO. Er is veel kennis aanwezig in de Vlaamse onderzoeks- en praktijkinstellingen en ze beschikken samen over moderne (proef)stalinfrastructuur. Daarnaast is ook veel stielkennis aanwezig bij veehouders en andere actoren in de sector. De kracht zit in het combineren van deze ervaring, kennis en infrastructuur om via co-creatie te komen tot nieuwe kennis op maat van bedrijf of sector.

Contact

Varkensstal met luchtwasser met op de voorgrond een akker met gras.