Klachten

Als wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid – Beleidsdomein Landbouw & Visserij trachten we u zo accuraat mogelijk te informeren over onze activiteiten. Mocht u echter nog klachten hebben over onze werking dan kan u deze signaleren aan Catherine Blancquaert. Uw klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Bij het ILVO kunnen klachten ingediend worden met betrekking tot:

 • Overeenstemming met het recht:
  De correcte toepassing van de regelgeving in de brede betekenis van het woord is de basisnorm van de sociale rechtsstaat. Wat onwettig is, is uiteraard onbehoorlijk.
 • Voldoende motivering:
  De overheid verduidelijkt en motiveert op een afdoende manier haar beslissingen en haar optreden en vermeldt de redenen waarop ze zich baseert.
 • Gelijkheid en onpartijdigheid:
  Gelijke gevallen worden op een gelijke manier en onpartijdig behandeld. Een variant van dat principe is het niet-discriminatiebeginsel.
 • Rechtszekerheid en gerechtvaardigd vertrouwen:
  De overheid waarborgt duidelijkheid en zekerheid betreffende de geldende rechtsnormen. De burgers moeten eenduidig kunnen weten wat hun rechten en plichten zijn. De niet-retroactiviteit van rechtsregels is daarbij een evidente vereiste.
 • Redelijkheid en evenredigheid:
  In de afweging van keuzemogelijkheden geeft de overheid voldoende gewicht aan de belangen van de betrokken burgers. De overheid beperkt de nadelen van een beslissing voor de burger zo veel mogelijk. Een gekozen sanctie moet in verhouding staan tot de begane misstap van de burger.
 • Correcte bejegening:
  De ambtenaar stelt zich, als vertegenwoordiger van de overheid, in zijn contacten met de burger fatsoenlijk, beleefd en hulpvaardig op.
 • Actieve dienstverlening:
  De overheid doet meer dan antwoorden op de gestelde vragen. Zij verstrekt de individuele burger ook ongevraagd de gerichte informatie en hulp die voor de betrokkene nuttig is, of verwijst daarvoor zo gericht mogelijk door. De overheid houdt de burger uit eigen beweging op de hoogte van het verloop van diens dossier.
 • Deugdelijke correspondentie:
  De manier waarop een overheidsdienst omgaat met brieven, verzoeken, aanvragen van burgers, is voor die burgers belangrijk. Als zij zich tot een overheidsdienst wenden, mogen ze een ontvangstmelding verwachten wanneer hun vraag niet snel beantwoord kan worden. In brieven worden ook systematisch de naam en de contactgegevens van de behandelende ambtenaar vermeld.
 • Vlotte bereikbaarheid:
  De overheidsdiensten moeten zowel telefonisch als fysiek voldoende bereikbaar zijn. Dat betekent niet alleen een redelijke ruimtelijke nabijheid en een vlotte toegankelijkheid van de gebouwen, maar ook ruime en publiekgerichte openingsuren.
 • Doeltreffende algemene informatieverstrekking:
  De overheidsdienst zorgt ervoor dat zijn algemene dossieroverstijgende informatieverstrekking begrijpelijk, juist en volledig is en dat de beoogde doelgroep ook daadwerkelijk bereikt wordt.
 • Goede uitvoeringspraktijk en administratieve nauwkeurigheid:
  Een goede overheidsdienst werkt nauwkeurig, reageert oplossingsgericht en herstelt fouten tijdig. De dienst is verantwoordelijk voor kwaliteitscontroles.
 • Redelijke behandeltermijn:
  De overheid moet handelen binnen de opgelegde of binnen een redelijke termijn.
 • Efficiënte coördinatie:
  De overheidsdienst zorgt voor een efficiënte samenwerking, afstemming en communicatie met andere overheidsdiensten en met privé-organisaties. Dat geldt ook voor de afzonderlijke onderdelen binnen de overheidsdiensten zelf.
 • Respect voor de persoonlijke levenssfeer:
  In hun omgang met de burger respecteren ambtenaren de privacy van de burger.

Wetgeving voor het indienen van klachten over het ILVO

Wanneer u een klacht wenst in te dienen met betrekking tot het ILVO volgt u de afspraken en regels voor het klachtenmanagement van de Vlaamse overheid welke zijn vastgelegd in hoofdstuk 5 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018. Gelieve van dit decreet eerst kennis te nemen eer u een klacht indient.

Wetgeving voor het indienen van klachten bij de Vlaamse Ombudsman

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van een specifieke klacht, kan u deze klacht ook melden aan de Vlaamse Ombudsman. Eer u een klacht indient bij de Vlaamse Ombudsman zal u echter eerst de betrokken klacht dienen te richten naar de contactpersoon binnen het ILVO, Catherine Blancquaert.

De Vlaamse Ombudsman treedt bemiddelend op, hij tracht de standpunten van de klager en de beleidsinstantie, in dit geval het ILVO, te verzoenen. De werking van de Vlaamse Ombudsdienst is vastgelegd in het Ombudsdecreet van 7 juli 1998 en het bijhorende Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Ombudsdienst. In het decreet is vooral hoofdstuk III ‘Het onderzoek van de klachten en meldingen’ bepalend voor het indienen van een klacht bij de ombudsman zelf. Verder kan u ook terecht op de site van de Vlaamse Ombudsdienst.