Onderzoeksproject Thematisch netwerk rond nutriëntenmanagement en -hergebruik

In uitvoering Acroniem: NUTRIMAN
Logo Nutriman

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

NUTRIMAN is een Thematisch Netwerk rond Stikstof (N) en Fosfor (P) dat kennis verzamelt over toepassingen, praktijken en technologieën van praktijkrijpe meststoffen gebaseerd op hergebruik van N en P. Toegepaste wetenschap en industriële praktijken worden hierbij gekoppeld ten voordele van de landbouwers. Het doel van NUTRIMAN is praktijkklare technologieën, producten en praktijken gebaseerd op nutriëntenmanagement en –hergebruik, die momenteel nog onvoldoende gekend zijn bij de gebruikers, te exploiteren.

Onderzoeksaanpak

Het is daarom essentieel om de kennis en informatie omtrent de onvoldoende gekende innovaties rond hergebruik van N en P (technologieën, producten en praktijken) tot bij de landbouwers te krijgen. Deze actie zal nieuwe mogelijkheden creëren voor landbouwers om bruggen te maken tussen toegepast onderzoek met bruikbare resultaten en de landbouwpraktijk in regio’s waar nutriëntenmanagement en –hergebruik steeds belangrijker worden. NUTRIMAN werkt hierbij bottom-up, om initiatieven en knelpunten voor de toepassing snel bloot te leggen en om technologieën en producten met een groot draagvlak voorrang te geven, zodat het gebruik zich snel kan verspreiden.

Relevantie/Valorisatie

De landbouwsector en de voedselindustrie zijn sterk afhankelijk van specifieke bronnen in hun productieproces en streven daarom naar duurzaamheid op lange termijn. Er is dringende nood om het gebruik van de bronnen te optimaliseren en om te evolueren naar een kennisgedreven landbouw. De resultaten van het NUTRIMAN-project zullen verspreid en gebruikt worden via een webplatform in meerdere talen, abstracts in EIP-Agri-formaat en demonstraties van beste praktijken op het veld. Daardoor zal de bestaande kennis over hergebruik van N en P succesvol in praktijk gebracht kunnen worden.