Onderzoeksproject Naar een open acces dataplatform om samen te werken aan bodemgezondheid

In uitvoering SOILWISE
Bodemgezondheid

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Anno 2023 krijgt 60 à 70% van de bodems in Europa de score (eerder) ongezond. In zijn missie 'A soil deal for Europe' mikt Europa op verbetere bodemconditie op drie kwart van alle bodems, tegen 2030. Daarvoor moeten data en kennis, verzameld op lokaal, nationaal en EU-niveau, beter ontsloten worden. Het Europese project SoilWise draagt hieraan bij door een open access, geïntegreerd, modulair en schaalbaar platform te ontwikkelen voor de verspreide en heterogene bodemgegevens en -kennis in Europa. Het leidend principe is FAIR data, wat staat voor Vindbaar, Toegankelijk, Interoperabel en Herbruikbaar voor een breed scala aan belanghebbenden. Door dit platform te ontwikkelen in een proces van co-creatie en -validatie met landbeheerders, beleidsmakers, onderzoekers en de industrie wordt de bruikbaarheid en het voortbestaan van het SoilWise-platform op lange termijn verzekerd. Het platform moet een geïnformeerd, breed gedragen bodem- en aanverwant ruimtelijk beleid door de lidstaten en door de Europese Commissie faciliteren.

Onderzoeksaanpak

SoilWise ontwikkelt het platform conform de EU Soil Observatory (EUSO) in drie voorafbepaalde cycli, waarbij co-creatie en co-validatie met verschillende belanghebbenden centraal staan. SoilWise wil daarbij de vindbaarheid, toegankelijkheid en connectie tussen bestaande workflows en databanken voor specifieke gebruikers en hun behoeften verbeteren. Bestaande en nieuwe technologieën zoals Artificiële intelligentie en Machine learning worden toegepast, met respect voor data-eigenaarschap, toegankelijkheid en privacy. In 5 user cases demonstreren de onderzoekers het potentieel van het platform: indicatoren van bodemgezondheid voor landgebruikers; een netwerk voor bodemonderzoek en -innovatie; beleidsvorming en monitoring van bodemgezondheid, FAIR data van overheden; opportuniteiten voor nieuwe verdienmodellen van landbouwers, landeigenaars en technologiebedrijven.

Relevantie/Valorisatie

Bodemdata van verschillende landen en partijen zijn bij de start van dit project versnipperd, van wisselende kwaliteit en zelden FAIR. De verwachting is dat zij dankzij SoilWise beter ontsloten en geïntegreerd geraken. Dat biedt kansen voor de ontwikkeling van een effectief, stimulerend beleid, betere monitoring, toekomstig onderzoek en bodemmanagement door landbouwers en andere landgebruikers. Het platform biedt wellicht ook opportuniteiten voor nieuwe verdienmodellen op basis van bodemdata, zowel voor landbouwers, landeigenaars als technologiebedrijven.

Financiering

EU Horizon Europe