Onderzoeksproject Roadmaps om koolstoflandbouw in de hele EU mogelijk te maken

Voltooid EJPSOIL - ROAD4SCHEMES
Grasland

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Road4Schemes, een project binnen het brede EJP Soil Programma, heeft voor de Europese uitrol van koolstoflandbouw (carbon farming) verkend hoe de een succesvolle context-flexiblele organisatie er kan uitzien. De sterke en zwakke punten van bestaande en geplande regelingen voor koolstoflandbouw en aanvullende betalingen voor ecosysteemdiensten (ESS) in verschillende EU-lidstaten zijn in kaart gebracht, met inbegrip van de instrumenten voor monitoring, rapportage en verificatie. Er is meer duidelijkheid over de percepties en voorkeuren van belanghebbenden met betrekking tot strategieën voor ontwerp van regelingen, en over beleidsbepalende factoren en belemmeringen. Ten slotte was het doel ook om een stappenplan op te maken voor contextgevoelige, resultaatgerichte regelingen voor koolstoflandbouw en aanvullende ESS-betalingen.

Onderzoeksaanpak

De onderzoekers hebben interdisciplinair inzichten verzameld uit de bodemkunde, de economie en de sociale wetenschappen. Er is een inventaris en een structurele analyse gemaakt van de verschillende regelingen voor koolstoflandbouw in Europa om de zwakke en sterke punten vast te stellen. Verschillende groepen belanghebbenden in de koolstoflandbouw zijn bevraagd. Verschillende scenario's over hoe een resultaatgerichte koolstoflandbouwregeling en de bijbehorende ESS op lokaal niveau kan worden verbeterd liggen nu op tafel.

Relevantie/Valorisatie

Koolstoflandbouw heeft aan belang gewonnen als mitigatieoptie om de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en de Europese Green Deal te halen. Om dit te bereiken is het nuttig onderzoek te integreren in het ontwerp en de uitvoering van het beleid, zodat belanghebbenden, de bodem en de samenleving er wederzijds voordeel bij hebben. De vergelijking van regelingen voor koolstoflandbouw tussen verschillende landen die bij dit project betrokken zijn (België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Turkije) heeft gemaakt dat zij van elkaar leerden en beste praktijken uitwisselden. De resultaten kunnen rechtstreeks worden benut bij de lopende ontwikkeling van beleidsregels op EU- en regionaal niveau. De projectresultaten kunnen bovendien als basis dienen voor proefprojecten inzake koolstoflandbouw die momenteel in Vlaanderen worden uitgevoerd.

Financiering

EU Horizon2020