Onderzoeksproject Kringlopen sluiten: van natuurbeheerresten tot compost

In uitvoering CLOSECYCLE

NAAR TERRITORIALE BIORAFFINADERIJEN: KRINGLOPEN SLUITEN DOOR OP REGIONAAL NIVEAU PRODUCTEN TE MAKEN VAN OP RESIDUEN GEBASEERDE BIOBRONNEN

Houtsnippers compostkeren

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Waar zitten er, per regio, bepaalde residu's en met welke verwerking en eindproduct kan je er meerwaarde en gesloten kringloopketen mee maken? Verschillende aan de Noordzee grenzende landen werken op deze vraag in het project Closecycle. De bedoeling is dat er een netwerk ontstaat van geschikte verwerkingsprocessen die producten voor de lokale markt creëren uit in de buurt aanwezige reststromen. Zowel rurale als urbane regio's krijgen andacht om er om mogelijke kringlopen te vinden en te realiseren. De partners werken met concrete cases en demo's, waaruit de voordelen en de eventuele belemmeringen voor de producenten blijken, en eveneens sporen naar oplossingen. De achterliggende ambitie is dus de transitie naar hernieuwbare energie en bio-economie, naar gunstige landgebruiksveranderingen en meer zorg rond de schaarste aan grondstoffen.

Onderzoeksaanpak

ILVO is één van de onderzoekspartners. Hier draait de case rond de vraag hoe residuen van niet-landbouwkundige oorsprong nuttig kunnen worden voor een toepassing in de landbouw. Concreet mikt ILVO op een mogelijke valorisatieketen waarbij het verzamelen, de conditionering, verwerking en de logistiek van de niet-landbouw restmaterialen uit natuurbeheer reststromen van houtkanten) leidt tot valorisatie als compost, te gebruiken op landbouwgrond. Het gehele Closecycle project werkt met een digitaal pakket dat het management van lokale biogebaseerde bronnen verbetert. Vervolgens komt er een actieplan voor de verschillende processen dat resulteert in residu-gebaseerde producten.

Relevantie/Valorisatie

De zogenaamde Territorial Biorefinery Networks (TBNs), telkens met een doordachte oprichtingsstrategie en conceptvoorbeelden, leveren een meer efficiënt gebruik van lokale residu-gebaseerde biogrondstoffen. De in de economie ontstaande reststromen verminderen in volume; meer keten met een heus kringloopkarakter zien het licht. In Vlaanderen verbetert het hergebruik van nutriënten en verkrijgen we een betere bodemgezondheid. De onderzoekers plannen showcases van goede praktijken in verschillende sectoren: steden en landbouwbedrijven, natuurbeheer, boomkwekerijen, serreteelten,...

Financiering

Interreg VB North Sea Region