Onderzoeksproject Leguminosen - onmisbaar in een agro-ecologisch teeltsysteem voor humane voeding

In uitvoering LEG-O
Kikkererwt en granen

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Welke voordelen en welke extra stabiliteit valt er te behalen met strokenteelt, met name met eiwitgewassen? Deze onderzoeksvraag in het project LEG-O brengt kennis aan voor de langzaam stijgende teelt van lokale Vlaamse eiwitgewassen. De stijgende vraag naar plantaardige eiwitbronnen, de economische opportuniteiten en de talrijke voordelen op ecologisch vlak maken de lokale teelt van eiwitgewassen aantrekkelijk. Maar één van de grote uitdagingen voor de Vlaamse landbouwer is stabiliteit, zowel op vlak van opbrengst als op vlak van kwaliteit. Eiwitgewassen scoren daarop vaak minder stabiel dan andere teelten. Recent onderzoek in Nederland toont aan dat teelt in stroken resulteert in een verminderde aantasting door ziekten en plagen bij o.a. bloemkool en aardappel en in een stabielere opbrengst. Een rotatie van uitsluitend akkerbouwgewassen voor humane voeding in strokenteelt vormt de innovatieve kerngedachte van dit project.

Onderzoeksaanpak

De gewassen waarop we focussen zijn drie drooggeoogste peulvruchten: velderwt, veldboon en rode nierboon, aangevuld met drie graangewassen: baktarwe, durumtarwe en brouwgerst. Met de keuze voor durumtarwe spelen we in op het wijzigende klimaat en introduceren we een potentieel nieuwe teelt in Vlaanderen. We richten ons zowel op biologische als op gangbare akkerbouwers om samen met hen een stap in de richting van lokale, duurzame voedselproductie voor de toekomst te zetten. Hierbij betrekken we ook de andere schakels in de keten waaronder zaaizaadbedrijven, loonwerkers, droog- en triageoperatoren, alsook verwerkende voedingsbedrijven en retailers.

Relevantie/Valorisatie

Het algemene doel van dit project is om de opbrengst, kwaliteit en stabiliteit van drie eiwitgewassen te verhogen (velderwt, veldboon en rode nierboon) en daarmee de risico’s voor de landbouwer te reduceren. Tegelijkertijd worden in de rotatie de mogelijks aanwezige positieve effecten van de eiwitgewassen op de volgteelt bestudeerd (denk aan extra stikstofbeschikbaarheid na de teelt van peulvruchten). Hiervoor worden de graangewassen baktarwe, durumtarwe en brouwgerst uitgezaaid. Ook de eerste stappen in de ketenontwikkeling en een uitgebreide kennisverspreiding zullen bijdragen tot een betere rendabiliteit voor de landbouwer. Dit project wordt gefinancierd met 'EU blue deal' middelen (VLAIO).

Financiering

VLAIO