Onderzoeksproject Veldbonen als sojavervanger in het voeder van melkvee

Voltooid MELKBOON

Potentieel voor eiwittransitie met veldbonen van lokale teelt

Tuinboon

Contacteer onze expert

Leen Vandaele

Leen Vandaele

Groepsleider rundveehouderij ILVO

Contact

Algemeen kader

In welke mate zijn veldbonen een waardige, haalbare eiwitaanbrenger en sojavervanger in het rantsoen van melkvee? Het project MELKBOON onderzoekt en demonstreert dit voor de melkveesector, om op termijn een verlaagde koolstof footprint op bedrijfsniveau te kunnen realiseren. Ingevoerde soja verzwaart die footprint. We kijken naar de teelt, de na-oogsttechnologie en de implementatie in de rantsoenen. Het project richt zich op enerzijds telers/akkerbouwers en anderzijds rundveehouders, en stimuleert de samenwerking tussen beide groepen.

Onderzoeksaanpak

Het project is inmiddels beëindigd. In Vlaanderen zijn er veldproeven uitgevoerd op demovelden om teelttechnische aspecten van veldbonen in kaart te brengen, zoals rassenkeuze, mengteelt, bemesting en zaaitechnieken. Het toasten van veldbonen is onderzocht als techniek om voederwaardering en de voedertechnische aspecten gunstig te beïnvloeden. De ervaringen met de toepassing van veldbonen op praktijkbedrijven zijn systematisch opgevolgd.

Relevantie/Valorisatie

Het project legt nuttige eindresultaten voor: De meest productieve rassen van veldbonen zijn geselecteerd. Er zijn veldexperimenten gebeurd met een mengteelten veldboon met granen. Stikstofbemesting, zelfs in beperkte hoeveelheden, levert geen significante verschillen en dus geen hogere opbrengsten op bij veldbonen. Het toasten van de veldbonen blijkt zoals verwacht een positief effect te hebben op zowel de eiwit- als de zetmeelbestendigheid. En belangrijk: de voederproeven tonen aan dat het mogelijk is om een deel van het sojaschroot in een melkveerantsoen te vervangen door getoaste veldbonen, zonder dat dit significante invloed heeft op de melkproductieresultaten.

Financiering

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling