Onderzoeksproject De rol van de bodem in klimaatmitigatie en adaptatie

In uitvoering EJP SOIL - ARTEMIS

Agro-ecological strategies for promoting climate change Mitigation and Adaptation by enhancing soil ecosystem services and sustainable crop production

Bodem maîs

Contacteer onze expert

Algemeen kader

ARTEMIS is een intern onderzoeksproject dat deel uitmaakt van EJP SOIL. Het Project onderzoekt de rol die de bodem kan spelen bij zowel de beperking van als de aanpassing aan de klimaatverandering. Bodems zijn, met hun potentieel om ecosysteemdiensten te leveren, essentieel voor onze planeet. De effectiviteit van de ecosysteemdiensten wordt echter beïnvloed door bodembeheerpraktijken. Precies daarin willen we meer inzicht krijgen: Hoe correleren de specifieke agro-ecologische (ML)-praktijken tot indicatoren voor ecosysteemdiensten? En hoe kunnen we deze indicatoren in het veld nauwkeurig beoordelen?

Onderzoeksaanpak

Er is een drievoudige aanpak: literatuuronderzoek, een directe uitwisseling met mensen uit het veld, en evaluaties van een groot aantal relevante veldexperimenten. De veldproeven gebruiken we voor een numerieke modellering. We selecteren met name de agro-ecologische systemen die op lokaal niveau een hoge opbrengststabiliteit en weerstand tegen klimaatextremen tonen. De modellering op regionaal niveau moet verschillende AE-praktijken vergelijkbaar maken, er de beste presteerders kunnen uithalen, en kunnen aangeven welk effect van verschillende klimaatevoluties er worden uitgeoeffend op gewasproductie en bodemindicatoren. We maken meta-analyses om op Europese schaal de bijdrage te kwanitficeren van de bodem aan ecosysteemdiensten relevant voor klimaatmitigatie en duurzame landbouwproductie. Ten slotte wordt gewerkt aan specifieke indicatoren voor ecosysteemdiensten op bedrijfsniveau, in samenwerking met belanghebbenden uit regio's met verschillende bodem- en klimaattypes. Dit laatste ondersteunt de monitoring van bodemindicatoren die bijdragen aan de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, en aan een betere bodemgezondheid.

Relevantie/Valorisatie

Artemis levert meer inzicht in de impact die een transitie naar meer ecologische systemen heeft op het functioneren van de bodem en op ecosysteemdiensten. Dat is belangrijk om een juistere beoordeling te maken van het vermogen van Europese bodems om frequente weersextremen (bv. langdurige droogte en natte omstandigheden) te weerstaan. Het project bevat dus nuttige kennis voor de omslag naar een duurzamere en meer klimaatadaptieve landbouwproductie.

Financiering

EU Horizon2020