Onderzoeksproject Herdenken van beslissingssystemen over antibiotica in dierlijke productie

In uitvoering ROADMAP
Kippen voliere

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit project focust op een meer verantwoord gebruik van antibiotica in dierlijke productiesystemen, met name op de vraag hoe we de transitie naar zo'n gebruik efficiënt kunnen aan- en bijsturen, teneinde het risico op antibioticaresistentie terug te dringen. ROADMAP onderzoekt de sociale, economische en institutionele aspecten van diergezondheid in het algemeen en antibioticagebruik in het bijzonder. Het zijn juist de aanpassingen in het bredere beheer van de diergezondheid waarop we dus mikken, waarin alle vermijdbaar en onzorgvuldig gebruik van antibiotica achterwege wordt gelaten.

Onderzoeksaanpak

De eerste fase betreft de diagnose-fase. Daarin brengen we in kaart wat de invloed is van sociale, institutionele en economische factoren, met een brede waaier aan methodes zoals focusgroepen, surveys, diepte-interviews en comparatieve analyse. Deze fase vloeit over in een oplossingen-fase, waarin op zeer participatieve wijze, gebruik makend van living labs, oplossingen worden uitgewerkt en op kleine schaal worden geïmplementeerd en getest. In de laatste fase onderzoeken we de ruime impact van deze oplossingen, en worden er roadmaps opgesteld om tot implementatie te komen.

Relevantie/Valorisatie

Antibiotica-resistentie is een reëel en groot gevaar voor zowel de dierlijke als de menselijke gezondheid. Een beter, en op sectoraal niveau lager, gebruik van antibiotica is essentieel om het risico op resistentie in te dijken. De mogelijke oplossingen zijn volgens de onderzoekers sterk, omdat ze in co-creatie met belanghebbenden worden uitgewerkt. In het project plannen we om de resultaten op verschillende manier te verspreiden: van gidsen voor goede praktijken, over video’s tot trainingen. Bij de implementatie van de resultaten integreren we ook de ervaring, tools en netwerken opgebouwd in een ander (eerder) onderzoeksproject, namelijk DISARM.