Onderzoeksproject Sociale innovaties om te werken aan een beter welbevinden voor landbouwers

Voltooid FARMWELL
welbevinden landbouw

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Farmwell is een Europees thematisch netwerk rond het thema welbevinden van landbouw(st)ers, dat inzet op het delen en verspreiden van onderzoeksresultaten en sociale innovatie om op die manier het welbevinden te verbeterenen de landbouwsector te verbinden met de bredere maatschappij. Het project heeft relevante expertise gebundeld, en heeft, in samenwerking met landbouw(st)ers, innovatieve oplossingen geïdentificeerd in diverse partnerlanden.

Onderzoeksaanpak

In nauw overleg met de landbouw(st)ers hebben de Farmwell partners de grootste uitdagingen geïdentificeerd en samengevat in een nationaal rapport. Vervolgens werd een inventaris opgesteld van bestaande innovatieve oplossingen die het welbevinden van landbouw(st)ers willen verbeteren. In Vlaanderen hebben Boerenbond, Ferm en ILVO een aantal initiatieven uitgetest om mentale gezondheid en welbevinden beter bespreekbaar te maken in de landbouwsector. De succesfactoren van deze en andere Europese initiatieven werden gecapteerd , neergeschreven in rapporten en verspreid via korte documentaires.

Relevantie/Valorisatie

Farmwell leidde tot een beter inzicht in de belangrijkste sociale uitdagingen van landbouwers in Europa. Er is een databank ontwikkeld die een overzicht geeft van geïdentificeerde sociale innovaties die een antwoord kunnen bieden aan één of meerdere uitdagingen. Voor een selectie van sociale innovaties werd het sociale investeringsrendement berekend. De geleerde lessen en aanbevelingen voor beleid, landbouw- en welzijnsorganisaties werden gepresenteerd op de eindconferentie.

Financiering

EU Horizon2020