Onderzoeksproject Promoten van Duurzame Ontwikkeling en Regionale Attractiviteit in Peri-urbane Gebieden

Voltooid PROSPERA
Prospera eu

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Hoe kan je succesvol de ecosysteemdiensten van de open ruimte, zoals voedselproductie en biodiversiteit, vrijwaren en hoe kan je de aantrekkelijkheid van een regio - het natuurlijk erfgoed - versterken? Hoe is de (kwalitatieve) open ruimte in randstedelijke gebieden (die onder druk staat van stadsuitbreiding) te beschermen, terwijl er tegelijk mogelijkheden zijn voor een duurzame regionale economie-poot? Deze vragen staan centraal in het project PROSPERA, een interregionaal samenwerkingsproject voor kennis- en ervaringsuitwisseling omtrent duurzame ontwikkeling van peri-urbane gebieden. De 7 betrokken projectpartners uit 5 EU-landen (IT-EL-SE-BE-HU) zetten hun schouders onder drie hefbomen die een verschuiving mogelijk maken van een traditioneel beheer waarin het stedelijke en het rurale als tegenpolen worden gezien, naar een nieuw beheer waarin bescherming van natuurlijk erfgoed een basis vormt voor economische ontwikkeling in randstedelijke gebieden. Deze hefbomen zijn: 1. Slim bestuur 2. Ecologische (en lokale) waardeketens en 3. Duurzame publiek-private partnerschappen.

Onderzoeksaanpak

ILVO staat in voor de methodologische onderbouwing en begeleiding in de eerste fase van het project. Op basis van studiebezoeken en kennisuitwisselingssessies wordt een proces van interregionaal leren opgezet. Relevante stakeholders in de 5 regio’s worden geïdentificeerd en bij het proces betrokken. Samen met hen brengen de projectpartners vervolgens per regio de voornaamste uitdagingen en minstens 15 inspirerende cases in kaart. Op basis daarvan stelt elke regio een actieplan op met concrete beleidsinstrumenten. In de tweede fase van het project worden de actieplannen in de regio’s effectief geïmplementeerd. De rol van ILVO is in die fase beperkter.

Relevantie/Valorisatie

De kwaliteit van de open ruimte in gebieden rond steden staat onder druk. In dit project ligt de focus op middelgrote steden. Zij worden geconfronteerd met specifieke uitdagingen en hebben niet de schaalvoordelen of budgetten die grote centrumsteden wel hebben in het zoeken naar oplossingen. Door de uitdagingen en succesvolle cases in 5 Europese regio’s in kaart te brengen en met elkaar te vergelijken, kunnen de projectpartners beleidsaanbevelingen voor plattelandsontwikkeling destilleren die (ook) relevant zijn voor Vlaanderen. De deelnemende regio’s zijn de gemeente Reggio Emilia (IT), stad Gent (BE), gemeente Aristoteli Chalkidikis (GR), EDC Debrecen Centrum voor stedelijke en economische ontwikkeling (HU), en gemeente Varberg (SE).

PROSPERA is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling