Onderzoeksproject Klimaatadaptatie via ruimtelijke ontwerp. Onderzoek en ontwerp naar klimaatadaptatie in Vlaanderen.

Voltooid OOPP
Bodem droogte

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Hoe adapteren we Vlaanderen aan een veranderend klimaat en aan de bijhorende gevolgen zoals een toename van overstromingen, droogte, hittestress, enzomeer? De adaptatie-uitdaging vergt onder meer een klimaatbestendig ruimtelijk ontwerp. Vlaanderen is een sterk verstedelijkte regio, gekenmerkt door een complex lappendeken van open en bebouwde ruimtes. Dit onderzoek bestudeert het adaptatie-potentieel van de open ruimtes van Vlaanderen, en de landbouwruimte in het bijzonder. Wat is het belang van landbouwgronden in het creëren van een klimaatbestendig Vlaanderen?

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek spitst zich toe op drie gevalstudies: Brussel, de Kempen en de kust. De Brusselse stadsregio wordt geconfronteerd met hittestress, overstromingen van rivieren en rioleringen, waterschaarste en bodemerosie. Bovendien staat de open ruimte in de stadsrand er sterk onder druk. In de Kempen veroorzaakt klimaatverandering hittestress, droogte, brandgevaar en anderzijds overstromingen van rivieren en rioleringen. De kust moet zich aanpassen aan een toename van kusterosie en overstromingen. De kustveiligheid en het watermanagement staat onder druk. De gevalstudies worden bestudeerd via ontwerpend onderzoek. Hierbij wordt landschaps- en stadsontwerp ingezet om de complexe opgave te verkennen en mogelijk oplossingsrichtingen voor het ruimtelijk beleid te genereren.

Relevantie/Valorisatie

Het onderzoek trekt duidelijke besluiten rond het belang van de open ruimte, inclusief de landbouwruimte, om het sterk verstedelijkte Vlaanderen aan de gevolgen van de klimaatverandering aan te passen. De landbouwsector is dus een belangrijke partner in de creatie van een klimaatbestendig Vlaanderen. Omwille van de uitdaging klimaatadaptatie is het essentieel dat deze open ruimtes beter beschermd worden. Daarenboven kan de adaptatiebijdrage van landbouwgronden (vb. de buffering van overstromingen) vergroot worden indien deze gronden op een slimme manier ontworpen en beheerd worden. De onderzoekers bepleit financiële ondersteuning voor de landbouwsector, specifiek voor de realisatie van dergelijke ingrepen.