Onderzoeksproject Ontwikkeling van Europese advisory networks voor optimaal gebruik van kunstmeststoffen

In uitvoering STRATUS
Kunstmest strooier

Contacteer onze expert

Algemeen kader

STRATUS heeft als doel een Europees netwerk van adviseurs te creëren om de kennisdeling over geïntegreerd bemestingsbeheer te versnellen. Door te focussen op precisielandbouw, bio-gebaseerde meststoffen en bodemkwaliteit, zullen 48 'best practices' worden geïdentificeerd om nutriëntenverlies te verminderen en tegelijk de bodemvruchtbaarheid te handhaven. Dankzij een nieuw digitaal platform, demo's en locatiebezoeken zullen boeren ondersteund worden om deze kennis in de praktijk te brengen en de ambities van de 'Farm to Fork' en 'Biodiversiteit' strategieën waar te maken.

Onderzoeksaanpak

ILVO zal een systemische haalbaarheidsanalyse uitvoeren op de verzamelde bemestingspraktijken. De infofiches die hieruit voortvloeien zullen gebruikt worden in discussiegroepen om een selectie te maken van enkele beste praktijken die uitvoerig economisch zullen doorgerekend worden. Daarnaast zal ILVO ook bijdragen tot de ontwikkeling van het digitale kennisplatform, met de nadruk op het in kaart brengen van de gebruikersnoden en de ontwikkeling van een methodologie om bemestingspraktijken te identificeren.

Relevantie/Valorisatie

Stikstof, Fosfor en Kalium zijn essentieel voor de landbouw en de voedselzekerheid. De Europese Green Deal streeft naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050, waarbij de 'Farm to Fork'-strategie als doel heeft om tegen 2030 het nutriëntenverlies te halveren. Duurzaam bodembeheer, precisielandbouw, bio-gebaseerde meststoffen en ondersteuning van adviseurs zijn cruciaal voor het behalen van deze doelstelling. Het STRATUS-project focust op landbouwadviseurs omdat zij een sleutelrol spelen bij het inzetten van optimale bemestingspraktijken en het omarmen van innovatie door landbouwers, wat in de huidige context van klimaatverandering en verhoogde geopolitieke spanningen, des te meer van belang is.

Financiering

EU Horizon Europe