Onderzoeksproject Precisielandbouw en efficiënt datagebruik in de fruitteelt en akkerbouw

In uitvoering ADAM & PRECILA

Agri-DataManagement (ADaM) en PrecisieLandbouw (PreciLa)

Afbeelding affiche adamprecila 20230519 copyright pcfruit

Contacteer onze expert

Stephanie Van Weyenberg

Stephanie Van Weyenberg

Expert data integratie / technologie rundvee

Contact

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het Interreg Vl-NL project ADaM & PreciLa, een afkorting voor Agri-DataManagement en PrecisieLandbouw, mikt op de implementatie van precisielandbouw en het efficiënter gebruik van datastromen in de fruitteelt en akkerbouw. Op de achtergrond spelen de grote uitdagingen van Vlaamse en Nederlandse landbouw, zoals rendabiliteit, milieu- en klimaatdruk, maatschappelijke druk, groeiende bedrijfsgroottes. Die uitdagingen maken dat het management complexer wordt. Almaar meer sensoren en bijhorende datacollecties worden ingezet. Het gebruik van deze vooralsnog onvoldoende benutte data kan efficiënter, en breder. Mits hulp van wetenschappelijke experts.

Onderzoeksaanpak

In de eerste fase worden, met behulp van bestaande en nieuw ontwikkelde sensoren, data gegenereerd. De ruwe datasets worden vervolgens toepasbaar gemaakt in de vorm van taakkaarten en modellen. Op basis van dit technologisch proces worden verschillende teeltmaatregelen in het veld intelligent vertaald in acties in het veld, door middel van precisielandbouwmachines. Een adequaat datamanagement is vereist voor een vlotte (ver)werking van de verzamelde data. Concreet werken de projectpartners aan de uitbreiding van de bestaande platformen in de fruitteelt en akkerbouw, met functies noodzakelijk om data-interpretatie optimaal te laten verlopen en gestandaardiseerde data-uitwisseling mogelijk te maken.

Relevantie/Valorisatie

Het ADaM&PreciLa-project levert verbeterde dataplatformen van/voor de projectpartners binnen de fruitteelt en de akkerbouw in Vlaanderen en Nederland. Nieuwe en extra data uit nieuwe en verbeterde sensoren raken omgezet in nieuwe precisielandbouw-functionaliteiten, wat resulteert in preciezer, op maat gemaakt advies voor de Vlaamse en Nederlandse fruitteler en akkerbouwer. De geoptimaliseerde datacaptatie en -voorbewerking wordt gecombineerd met een duurzame en veilige manier van datauitwisseling en - gebruik, met behulp van ILVO’s datadeelplatform DjustConnect. De administratieve impact voor de landbouwers blijft beperkt. De boer geniet via de slimme(re) datakoppelingen tussen de platformen van gecombineerd advies. Om precisielandbouw vervolgens naar de praktijk te brengen, worden in de laatste fase economische en technische analyses uitgevoerd zodat landbouwers inzicht krijgen in de bijhorende investerings- en werkingskosten t.o.v. de potentiële meeropbrengst en de waarde van de data.

Financiering

Interreg Vlaanderen Nederland

Agri Data Management Precisie Landbouw Banner

Photo © pcfruit