Onderzoeksproject Monitoren, rapporteren en verifiëren van de koolstof- en broeikasgasbalansen in Europese bodems

In uitvoering MARVIC

Het ontwikkelen en testen van een methode voor het ontwerpen van geharmoniseerde, context-specifieke monitorings-, rapporterings- en verificatiesystemen voor koolstof- en broeikasgasbalansen door landbouwactiviteiten

Maïs mulch 4

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Hoe kunnen we in de Europese bodems (en in houtige biomassa) de veranderingen qua koolstofvoorraad op een juiste en efficiënte manier monitoren, rapporteren en geverifieerd krijgen, en ook de broeikasgasemissies uit de bodem? Het hoofddoel van MARVIC, een Europees project onder de Soil Mission gecoördineerd door ILVO, is een richtlijnenkader te ontwikkelen en te testen voor het bepalen van geharmoniseerde, context-specifieke methodologieën voor zo'n monitoring-raportage-verifiëring (MRV). Dit MRV-kader is erg nuttig voor wie publieke of particuliere carbon farming systemen opzet in Europa. Drie kwesties liggen voor het richtlijnenkader op tafel MRV-systemen die (i) Zijn de ontworpen MRVsystemen in overeenstemming met de EU-certificeringsverordening voor koolstofverwijdering (carbon removals)? (ii) Hoe maken we de afweging tussen de duurte en de nauwkeurigheid van de metingen of modelinschattingen optimaal? (iii) hoe gaan we om met risico's van niet-permanentie door veranderend landbeheer en natuurlijke/menselijke verstoringen zoals klimaatverandering?
Het MRV-kader moet bovendien de toepassing van verschillende TIER-niveaus mogelijk maken, afhankelijk van het doel (bijv. GLB, particuliere markt), de gewenste geografische dekking, beschikbaarheid van gegevens en infrastructuur en administratieve overlast en kosten voor landbouwers.

Onderzoeksaanpak

Het MARVIC-project richt zich op vier vormen van landgebruik, namelijk akkerland, blijvend grasland, beheerd veenland en houtige gewassen/agroforestry. Het ontwikkelen van een robuust en kosteneffectief MRV-systeem met beperkte administratieve lasten vereist een slimme combinatie van verschillende soorten gegevensbronnen (bijv. landbouwbedrijfsgegevens, bodemkaarten, statistieken, satellietgegevens) en gewas- en bodemmodellen. Deze gegevens en modellen zijn de bouwstenen die moeten worden samengevoegd in operationele verwerkingsketens. Het project verbetert de verschillende bouwstenen (bijv. strategieën voor bodembemonstering, schatting van de nauwkeurigheid van modellen, assimilatie van satellietdata met gewasmodellen) en onderzoekt verschillende opties onderzoeken om ze samen te voegen in operationele verwerkingsketens . De opties worden getest op robuustheid in het kwantificeren van koolstofopslag, in 12 Europese landen. In Vlaanderen focussen de onderzoekers op MRV methodologieën voor akkerland en agroforestry.

Relevantie/Valorisatie

MARVIC ondersteunt de EU-certificeringsverordening voor koolstofopslag (carbon removal) die tot doel heeft om carbon farming op te schalen en greenwashing tegen te gaan. Hiervoor worden QU.A.L.ITY-criteria opgesteld die moeten leiden tot koolstofopslagcertificaten van hoge kwaliteit. MARVIC richt zich vooral op methoden, richtlijnen en standaarden voor een betrouwbare kwantificering van de koolstofopslag in bodems en houtige biomassa.

Financiering

EU Horizon Europe