Onderzoeksproject Zilte landbouw voor klimaatadaptatie

Voltooid SALAD
SALAD logo

Contacteer onze expert

Algemeen kader

De klimaatscenario's voor 2050 voorspellen een aanzienlijke daling van de gewasopbrengst, met name in laaggelegen kustgebieden en in geïrrigeerde (droge) landbouwgebieden rond de Middellandse Zee en de Noordzee. Frequentere overstromingen en droogtes zullen het zoutgehalte in landbouwgronden doen toenemen, wat gevolgen zal hebben voor voedselsystemen. Volgens de rapporten van de FAO is de voortschrijdende verzilting een van de belangrijkste oorzaken van bodemdegradatie in Europa, het Nabije Oosten en Noord-Afrika, waardoor de conventionele landbouw, die gebaseerd is op zoetwatervoorraden, steeds meer onder druk komt te staan.

SALAD (Saline AgricuLture for ADaptation) is een transcontinentaal, innovatief onderzoeksproject rond voedselsystemen en klimaat. Het richt zich op het verzekeren van voedselzekerheid onder klimaatverandering door middel van zilte landbouw, waarbij visie, onderzoek en praktijk tussen Europese en Afrikaanse landen die zich richten op het opschalen van zoutwaterlandbouw, op elkaar worden afgestemd.

Onderzoeksaanpak

SALAD wil de weerbaarheid van de voedselproductie in zoute en potentieel zoute landbouwgebieden in het Middellandse Zeegebied en het Noordzeegebied verbeteren door

de ontwikkeling en het duurzame gebruik van innovatieve zouttolerante gewassen te ondersteunenhet identificeren en verder ontwikkelen van aan zilte omstandigheden aangepaste teelt van gewassenhet onderzoeken en testen van innovatieve marktontwikkelingstechnieken en -instrumenten om verschillende gewas/voedselketens in de EU en Afrika op te schalenkennis uit te wisselen en praktische en adaptieve oplossingen over te dragen.

We zullen eerst de bodem-water-plant interacties voor de geselecteerde gewassen onderzoeken (WP1). Ten tweede zullen we productiepilots en experimenten uitvoeren om de horizontale opschaling van de productie van boerderij tot regionale schaal te onderzoeken voor vier verschillende gewassen onder zilte omstandigheden: Nieuw-Zeelandse spinazie, aardappelen, quinoa en tomaten (WP2). Ten derde zullen we een breed scala aan belanghebbenden betrekken (diagonale opschaling, WP3). Ten vierde zullen we een marktanalyse uitvoeren om de mogelijkheden en beperkingen voor verticale opschaling te onderzoeken, marketing- en certificeringsopties voor te stellen en een dialoog met de investeerders op te starten (WP4).

Relevantie/Valorisatie

Het project omvat zowel fundamenteel als toegepast transdisciplinair (biofysisch, sociaal, cultureel, agronomisch, economisch en milieukundig) onderzoek. Het consortium bestaat uit partners uit vier landen uit de Europese Unie (EU): België, Duitsland, Italië en Nederland, en twee Afrikaanse landen: Egypte en Marokko. SALAD richt zich op het bevorderen van de toepassing van innovatieve technologie en het verbeteren van de klimaatbestendigheid door middel van zilte landbouwpraktijken.

Financiering

FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Logo Europese Unie

This project is part of the programme of the ERA‐NET Cofund FOSC that has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 862555.