Onderzoeksproject Poultry and Pig Low-input and Organic production systems’ Welfare

In uitvoering PPILOW
Slapend varken met biggen in vrije uitloop en een kip

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Dit Europees onderzoeksproject is erop gericht om het dierenwelzijn bij varkens en pluimvee, gehouden onder biologische condities en vrije-uitloopsystemen, te verbeteren. Concreet gaan de 23 projectpartners samenwerken aan innovatieve oplossingen en tools. Die worden ontwikkeld, getest, gevalideerd en kenbaar gemaakt.

Onderzoeksaanpak

De projectpartners kiezen voor een multi-actor participatie-aanpak. Eerst worden de barrières en verwachtingen voor vooruitgang op het gebied van dierenwelzijn van alle belanghebbende partijen in kaart gebracht. Vervolgens worden nieuwe strategieën ontwikkeld. Door nauwe interactie met veehouders en andere schakels in de productieketen, beleidsorganisaties, burgers en consumenten bevorderen we de implementatie van de innovaties en tools door de eindgebruikers maximaal. In samenspraak maken we een selectie van de meest beloftevolle strategieën. Die gaan in verder experimenteel en praktijkonderzoek, tegelijk beoordelen we ze ook op hun economisch, sociaal en milieutechnisch draagvlak, en worden er bruikbare bedrijfsmodellen rond uitgewerkt.
Partner ILVO focust op drie thema's: 1. het houden van leghennen met intacte snavels onder biologische condities en vrije-uitloopsystemen. ILVO evalueert hierbij mogelijkheden om verenpikken en kannibalisme tegen te gaan, zoals de invloed van het ontwerp van de uitloop of het aanbieden van levende vliegenlarven, 2. bij traaggroeiende vleeskippen kijkt ILVO of de weerstand van de dieren te verbeteren valt vanuit een verbeterd broedproces, 3. ILVO coördineert het optimaliseren van bestaande apps (voor varkens- en pluimveehouders) om dierenwelzijn op bedrijven met vrije uitloop te beoordelen. We beoordelen de effectiviteit van geoptimaliseerde zelfscantools op zowel varkens- als pluimveebedrijven met vrije uitloop.

Relevantie/Valorisatie

De onderzoeks- en projectpartners verwachten een maximale implementatie van de innovatieve tools en strategieën ter bevordering van dierenwelzijn door de eindgebruikers. Er is voorzien in een apart werkpakket voor kennisverspreiding op alle belanghebbende niveaus (wetenschappelijk onderzoek, productieketen, politiek en maatschappij).

Financiering

EU Horizon2020