Onderzoeksproject Doormeten van actuele welzijnstrends in functie van stikstofuitstoot bij vleeskuikens

In uitvoering OPTIWEL-EMIS
Vleeskuiken 8 kip

Contacteer onze expert

Evelyne Delezie

Evelyne Delezie

Groepsleider kleinveehouderij ILVO

Contact

Centrale onderzoeksvraag/doel

Pluimveehouders zijn geconfronteerd met maatschappelijke eisen op vlak van dierenwelzijn en een brede waaier aan milieu-impacten. De adviezen om beter te handelen voor de verschillende uitdagingen blijken onderling tegenstrijdig. Optimaler scoren voor één eis levert verslechtering voor een andere. Dit project bekijkt de mogelijkheden om emissiereducties én dierenwelzijnsbevordering te integreren in ingrepen in de bedrijfsvoering. Doel is om de impact van bepaalde ingrepen in kaart te krijgen voor alle verschillende doelen. Zo kan de bedrijfsleider meer onderbouwd en strategisch juister kiezen voor bepaalde stalmaatregelen of genetische kenmerken van de dieren.

Onderzoeksaanpak

We stellen een effectenmatrix op met de huidige kennis van zaken (rond rasssen, voeders, stalinrichtingen...). Concreet bepalen we voor 2 actueel in zwang zijnde dierenwelzijnsmaatregelen het effect op de totale ammoniakemissie en en ook op andere aspecten van de bedrijfsvoering. De dierenwelzijnsmaatregelen zijn ten eerste het verlagen van de bezettingsdichtheid en ten tweede het houden van trager groeiende rassen.

Relevantie/Valorisatie

De onderzoekers vertrekken van de vaststelling dat er in het maatschappelijk debat ernstige feiten (effecten) ontbreken in verband met de genoemde nieuwe welzijnsmaatregelen (verlagen van stalbezetting en trager groeiende rassen), en hun impact op ammoniakemissies (de stikstofemissei en -depositie dus). We verwachten dat de effectenmatrix uit dit project kan dienen als tool voor pluimveehouders en bedrijfsadviseurs om geïntegreerde en kennisgebaseerde managementskeuzes te maken.

Financiering

Dept L&V, afdeling Monitoring en Studie