Onderzoeksproject Sensibilisering rond het monitoren en beheersen van de buxusmot (Cydalima perspectalis) in Vlaanderen

Voltooid BUXUSMOT
Buxusmot op buxusplant, witte vleugels met bruine randen

Contacteer onze expert

Jochem Bonte

Jochem Bonte

Expert plantengezondheid en plantschadelijke insecten en mijten

Contact

Algemeen kader

De buxusmot verspreidt zich in sneltempo doorheen Vlaanderen. De vraatschade door de rupsen baart zorgen bij de producenten, handelaars, eigenaars en verzorgers van buxusplanten. Een correcte en efficiënte aanpak kan deze plaag onder controle houden, maar kennis hierover is niet altijd voorhanden en bereikt moeilijk de doelgroep. Met dit project beoogden we de verdere verspreiding van de buxusmot af te remmen, en dit via een rechtlijnige communicatie rond de monitoring en beheersing van het plaaginsect. De doelgroep bestaat zowel uit professionele gebruikers, openbare besturen als particulieren.

Onderzoeksaanpak

Het project is inmiddels afgrond. Om het exacte tijdstip te bepalen voor de monitoring en de daaruit volgende beheersing van de buxusmot, hebben we nauwlettend en in continu verloop twee referentiepopulaties opgevolgd gedurende een heel seizoen. Hiertoe zijn er wekelijks, vanaf april t.e.m. oktober, visuele inspecties uitgevoerd van de buxusplanten, op zoek naar eitjes, larven, poppen, spinsels en schadesymptomen. Voor het observeren van de activiteit van de motten zijn er feromoonvallen gebruikt. Daarnaast hebben we aan de hand van kooiproeven de doeltreffendheid uitgetest van enkele fysische, biologische en chemische beheersingsmethodes. Het finale oordeel steunt dus op een brede verzameling van observaties vanuit de praktijk.

Relevantie/Valorisatie

Uit de geplande monitorings- en beheersingsproeven hebben de onderzoekers een haalbare, efficiënte en heldere beheersingsstrategie gedestilleerd op maat van de gebruiker. Hierbij kan men rekening houden met de mate van aantasting, de hoeveelheid en grootte van de planten, de praktische haalbaarheid en de kostprijs. In het kader van een duurzame geïntegreerde beheersing (IPM) is er expliciet gekozen om, naast de monitoring, veel belang te hechten aan de aanwending van niet-chemische middelen.
Concreet kan elke buxusgebruiker via verschillende communicatiewegen begeleid worden bij het herkennen, monitoren en beheersen van de buxusmot en haar schade. Er is een succesvolle sensibiliseringscampagne opgezet, vertrekkende van de door ons opgezette website www.sosbuxusmot.be. Daar is alle verworven kennis uit dit project helder neergeschreven. Na afloop van dit project blijft de website aangehouden.