Onderzoeksproject Meteen inzetten op de implementatie van methaanreducerende voederstrategieën bij melkvee

In uitvoering METHEEN
Twee koeien eten veevoeder

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Het demonstratief project METHEEN demonstreert op begeleide wijze de toepassing van de voedermaatregelen die momenteel zijn goedgekeurd binnen het Convenant Enterische Emissies Rundvee (CEER) op een aantal praktijkbedrijven. Doel is om zo de implementatie ervan te stimuleren en te demonstreren. Landbouwers leren van landbouwers en onderzoekers. Via demoproeven en getuigenissen uit het veld vergroten we het draagvlak en het vertrouwen in de goedgekeurde maatregelen. In het CEER engageren de betrokken landbouwsectoren en de overheid zich om tegen 2030 een ernstige reductie van methaanemissie vanuit herkauwers (runderen) in Vlaanderen te realiseren.

Onderzoeksaanpak

Op 10 praktijkbedrijven wordt een demoproef opgestart met één van negen goedgekeurde voedermaatregelen uit het CEER. Samen met de melkveehouders worden haalbare rantsoenen uitgewerkt, en via regelmatige bedrijfsbezoeken worden de veehouders tijdens de demoproef begeleid. De demoproeven worden gekoppeld aan een “voor” en “na” bedrijfsscan en een scan binnen het KLIMREK project. Met de resultaten wordt de ILVO rantsoentool geüpdatet. Over de resultaten wordt breed gecommuniceerd, om zo andere melkveehouders te sensibiliseren en motiveren om deze methaanreducerende voedermaatregelen ook toe te passen op hun bedrijf.

Relevantie/Valorisatie

Bij het begin van dit project (2023) blijkt er nog heel wat terughoudendheid te bestaan bij de melkveehouders om de voedermaatregelen van het CEER effectief toe te passen. Ondanks het wetenschappelijk aangetoonde effect van de opgenomen maatregelen op vlak van methaanreductie, vrezen de melkveehouders de praktische en economische haalbaarheid. Nochtans werden er recent subsidies gekoppeld aan de CEER voedermaatregelen, via de eco-regelingen van het GLB. Via Metheen hopen we om sneller en meer Vlaamse melkveehouders te overtuigen om methaanreducerende voedermaatregelen uit te voeren op hun bedrijf.

Financiering

Vlaamse Overheid Departement L&V
Inagro

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling