Onderzoeksproject Gebruik van (satteliet)data voor het monitoren van de bodem op landbouwbedrijven

Voltooid ENVISION

Monitoring of Environmental Practices for Sustainable Agriculture Supported by Earth Observation

bodemmonitoring

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Een continue monitoring van landbouwbeheersactiviteiten op grote schaal, met de hulp van satellietbeelden, is een stap dichterbij door het werk van het Horizon2020-project ENVISION. De onderzoekers hebben voor die monitoring technologieën ontwikkeld en getest die zich baseren op innovatieve, machine learning (ML) en op aardobservatie (EO). Landbouwbeheer automatisch en betrouwbaar kunnen monitoren is van groot belang voor de realisatie van de agromilieuobjectieven van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De taak van ILVO in ENVISION situeerde zich rond cloudservices die grootschalige monitoring van bodemkwaliteit mogelijk maken via satellietgegevens en AI-technologie. Vlaanderen was het testgebied: er is voor deze regio een regiodekkende kaart van organische koolstof in de bovengrond ontwikkeld. Een dergelijke kaart blijkt waardevolle inzichten te bieden aan beleidsautoriteiten voor strategische planning. Het wordt ook mogelijk om met gerichte acties te interveniëren in de (toekomstige) bodemgezondheid.

Onderzoeksaanpak

ILVO werkte met 5 stappen om op regioniveau de bodemkwaliteit in te schatten: Er is ten eerste gebruik gemaakt van een uitgebreide beeldcollectie die meer dan 8.000 afbeeldingen omvat over 680.000 hectare landbouwgrond. Er zijn bodemkwaliteitskaarten gecreëerd op zowel pixel- als perceelniveau, waarbij gedetailleerde classificaties van SOC-waarden (Soil Organic Carbon - Organische Koolstof in de Bodem) bepaalbaar zijn. De kaarten classificeren SOC-waarden in relatie tot gemiddelde omstandigheden met inachtneming van bodem-pedoklimatische factoren.

Relevantie/Valorisatie

ILVO streeft ernaar de resultaten van ENVISION te valoriseren door de ontwikkelde cloudservices te gebruiken voor verschillende doelgroepen op regionaal en Europees niveau. Op regionaal niveau is er een ontwikkelde applicatie beschikbaar, waarmee Vlaamse boeren hun landbouwpercelen op een kaart kunnen bekijken. Voor elk perceel is het mogelijk om de interne variabiliteit van de organische koolstof in de bovengrond te zien, zoals geschat met behulp van satellietgegevens en het AI-model. De softwareapplicatie en de Application Programming Interface (API) zijn ontwikkeld door ILVO, en de resultaten zijn onder meer gedemonstreerd tijdens het AgriTEF-evenement 2023, in samenwerking met het Vlaams Departement Landbouw en Visserij.