Onderzoeksproject Microplasticverontreiniging in landbouwecosystemen en het effect op de gezondheid van bodem en planten

In uitvoering MICOS

Microplastic Contamination in agricultural Soil ecosystems and the effect on soil and plant health

Bodem

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Het project MiCoS, een samenwerking tussen UGent en ILVO en gefinancierd door het ERC, streeft ernaar om de effecten van microplastics op de gezondheid van planten en de bodem in kaart te brengen door in te zetten op drie pijlers: het bepalen, het testen, en het reduceren van microplastic vervuiling. Dit wordt vertaald in drie onderzoeksvragen: (1) wat is de huidige concentratie aan microplastics in de bodem; (2) heeft de huidige concentratie nadelige effecten op planten- en bodemgezondheid; en (3) kunnen plastic-degraderendere microorganismen gevonden en ingezet worden om de introductie en accumulatie van plastic in de bodem te reduceren?

Onderzoeksaanpak

In een eerste fase ontwikkelen we een gestandardiseerd protocol om microplastics in bodems en ander materiaal met een hoog gehalte aan organisch materiaal te meten. In fase 2 worden 240 landbouwbodems in de Benelux gescreend naar microplastic vervuiling, het bodem microbioom, waterdoorlaatbaarheid en de chemische samenstelling van de bodem. In fase 3 wijzen serreproeven uit welke concentratie van microplastics de groei en gezondheid van planten nadelig beïnvloeden en de bodemgezondheid kunnen schaden. In een laatste fase wordt actief met behulp van recente sequencing methoden gezocht naar bacteriën en schimmels die plastic kunnen afbreken, waarbij ingezet wordt om de meest voorkomende plastic polymeren.

Relevantie/Valorisatie

Dit project is één van de eerste die een beeld schetst van de huidige microplastic vervuiling in landbouwgronden in de Benelux, en die de mogelijke effecten aangeeft van deze microplastic vervuiling op onze voedselproductie. We verwachten dat de mogelijke plastic-degraderende organismen die gevonden worden in fase 4 van het project op termijn verder onderzocht kunnen worden om actief ingezet te worden voor e.g. bodemsanering.