Onderzoeksproject Haalbaarheid van vrijloopkraamhokken

Voltooid TRIPLE F
biggen kraamhok

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Wat moeten varkenshouders kiezen als ze op korte termijn een (ver)nieuw(d)e kraamhuisvesting voor hun zeugen moeten realiseren? Aangezien traditionele kraamhokken een beperkte bewegingsvrijheid bieden, kunnen ze vrijloopkraamhokken overwegen. Die staan voor een innovatieve, welzijnsvriendelijke huisvesting van de individuele zeug in het kraamhok. Alleen, objectieve praktijkkennis en informatie over de economische haalbaarheid van de systemen zijn nog schaars. De operationele groep Triple F brengt daarom de uitdagingen en knelpunten die een eerste groep gebruikers/varkenshouders (de pioniers) van vrijloopkraamhokken ervaren, in kaart. Zo ontstaat een brede, objectievere evaluatie van de (praktische en economische) haalbaarheid van vrijloopkraamhokken. Problemen of uitdagingen op het vlak van o.a. ventilatie, verwarming, reproductieparameters en/of biggenuitval komen aan bod. Doel van het initiatief is om eventuele problemen bij een tweede groep varkenshouders (de innovators) te voorkomen en hen op basis van deze verkregen data een meer gefundeerde beslissing te laten nemen. Ook de constructeurs leren uit de “wish list” van de innovators en de knelpunten die de pioniers aanhalen. Hun systemen worden dus praktischer en economisch haalbaarder.

Onderzoeksaanpak

Allereerst verzamelen we de beschikbare info (wetenschappelijke kennis en ervaring) uit binnen- en buitenland over verschillende vrijloopkraamhoksystemen. De vrijloopsystemen die op heden worden ingezet, worden praktisch en financieel geïnventariseerd. Vervolgens wordt bij de Vlaamse zeugenhouders gepeild naar hun behoeften en verwachtingen betreffende vrijloopkraamhokken. De uitdagingen en knelpunten die een eerste groep gebruikers (de pionier-varkensouders) van vrijloopkraamhokken ervaren, worden in kaart gebracht om zo de haalbaarheid ervan te evalueren. De kennisdeling gebeurt via een kenniscoöperatie. In een latere fase worden ook de constructeurs en overheid betrokken. We plannen bedrijfsbezoeken (al dan niet virtueel) om de innovatoren en andere geïnteresseerde zeugenhouders kennis te laten maken met de vrijloopsystemen van de pioniers. Zo vallen de mogelijkheden voor toepassing op het eigen bedrijf beter in te schatten. Via twee demonamiddagen maken de zeugenhouders tevens kennis met diverse aanbieders van vrijloopkraamsystemen.

Relevantie/Valorisatie

Hoofddoelstelling van deze operationele groep is om varkenshouders die op korte termijn willen investeren in vrijloopkraamhokken handvatten aan te reiken om een doordachte objectieve beslissing te nemen. Investeringen die praktisch en economisch onhaalbaar blijken te zijn vanwege kennisgebrek, kunnen zo voorkomen worden. Daarnaast moet onderlinge kennisuitwisseling tussen de pioniers en de innovators hun geïnstalleerde systemen performanter maken. De bevindingen zullen worden verspreid via twee demonamiddagen, studiekringen, de vakpers, www.varkensloket.be en nieuwsbrieven. Partners binnen de operationele groep Triple F zijn 11 varkenshouders (pioniers en innovators), Boerenbond, KU Leuven, PVL en Varkensloket/ILVO.

Financiering

Vlaamse Overheid - L&V
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Boerenbond

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling