Onderzoeksproject Genetic tool for Ecosystem health Assessment in the North Sea region

In uitvoering GEANS
Logo GEANS - Interreg North Sea Region - Europe

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Momenteel gebeurt de beoordeling van de mariene gezondheidstoestand - een wettelijke verplichting - meestal aan de hand van tijdrovende en arbeidsintensieve methodes waarbij bodemdieren manueel geteld en op naam gebracht worden. DNA-gebaseerde technieken beloven echter goedkopere, snellere en meer nauwkeurige methodes. Een routinematige toepassing van deze DNA technieken voor ecosysteembeoordelingen wordt momenteel nog belemmerd door een gebrek aan harmonisatie tussen landen. Dit Interreg North Sea Regions-project GEANS heeft tot doel om (1) gemeenschappelijke tijd- en kostenbesparende technieken voor genetische monitoring te ontwikkelen en te harmoniseren (2) gestandaardiseerde genetische tools en methodes te implementeren in routinematige biologische mariene monitoring (3) een eenvoudig beslissingskader te ontwikkelen dat beleidsmakers en andere belanghebbenden in staat stelt om de juiste DNA-technieken te kiezen.

Onderzoeksaanpak

We zetten een 'open-acces' DNA-sequentiebibliotheek op, waarbij DNA aan morfologische soorten wordt gekoppeld. We zorgen ervoor dat de continuïteit van de traditionele monitoringsreeksen gegarandeerd blijft. In nauwe samenwerking met beleidsmakers en andere belanghebbenden organiseren we real-time pilootstudies die een ‘proof of concept’ leveren en duidelijk maken wat de toegevoegde waarde is van genetische methodes in het beheer van een gezond marien ecosyteem. Deze pilootstudies omvatten impactstudies voor menselijke activiteiten (aquacultuur, hernieuwbare energie en zandwinning op zee) en milieumonitoring voor b.v. niet-inheemse soorten (NIS) of marien beschermde soorten in het kader van EU-richtlijnen (KRMS en Natura2000). De gegevens die we binnen de verschillende pilootstudies verzamelen, gebruiken we in biotische indicatoren. Het resultaat daarvan kan omgezet worden in heldere adviezen zodat beleidsmakers gedegen beslissingen kunnen nemen voor een duurzaam beheer van de Noordzee.

Relevantie/Valorisatie

Het menselijk gebruik van de Noordzee neemt niet alleen toe, het diversifieert ook o.a. gestimuleerd door de Blauwe Groei Agenda van Europa. Zowel nieuwe als bestaande activiteiten vergroten de druk op het mariene milieu en kunnen de gezondheid van ecosystemen bedreigen (bijvoorbeeld transport, hernieuwbare energie, exploitatie van levende en minerale rijkdommen, introductie van niet-inheemse soorten). Behoud en verbetering van het Noordzee ecosysteem vergt de juiste beheersmaatregelen en deze zijn afhankelijk van snelle en nauwkeurige monitoring.

Financiering

Interreg VB North Sea Region
Collectief 'Eigen Inbreng'