Onderzoeksproject Benutten van het potentieel van 'Gene editing' in kader van een duurzame bio-economie.

In uitvoering GENEBECON
aardappel en micro-alg

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

New Genomic Techniques (NGTs) zijn veelbelovend voor wie wil werken aan een meer energie-efficiënte, low-input en niet-vervuilende landbouw en/of aan een duurzamere industriële verwerking van grondstoffen. Dit innovatieve potentieel wordt in Europa niet ten volle benut door onzekerheden en uitdagingen inzake wetgeving, traceerbaarheid en sociale impact. Het project GeneBEcon wil de NGTs desalniettemin toepassen in twee cases, aardappel en micro-algen, om helder te kunnen evalueren welke risico's en voordelen er opduiken. De centrale vraag is: Wat zijn de gevolgen voor mens en omgeving over de hele productie keten van NGT en NGT-ontwikkelde producten, van labo naar veld en de industriële verwerking ervan in bio-gebaseerd veevoeder?

Onderzoeksaanpak

GeneBEcon gebruikt de methodiek van het systeemdenken om twee productiesystemen, dat van aardappel en dat van microalgen, volledig in kaart te brengen. Alle elementen van de productieketens en de positieve en negatieve feedback loops van de systemen worden geïndentificeerd. Bij de risico-inschatting en de economische impact evaluatie nemen we vijf mogelijke opties voor regelgeving in ogenschouw. De twee technische case studies moeten onderbouwde antwoorden bieden op de vragen die uit het systeemdenken naar voor komen. Bij aardappel wordt CRISPR/Cas ingezet in een poging om ziekteresistentie te verbeteren en een hoger zetmeelgehalte te bekomen voor nuttige industriële toepassingen. Bij microalgen plannen we de CRISPR/Cas toepassing om de productie aan mycosporine aminozuren (MAAs) te verhogen. Na de extractie van die MAAs zal de reststroom van de algen in kippenvoer gebruikt worden.

Relevantie/Valorisatie

Dit project draagt bij tot de objectivering van het potentieel van NGTs voor biogebaseerde producten. GeneBEcon steunt op een multi-sectorieel consortium dat alle relevante stakeholders verenigt. Een grondige analyse van de maatschappelijke doelstellingen i.c. regelgeving, de economische impact, de sociale percepties en engagementen, samen met de R&I doelstellingen i.c. de technische vooruitgang, en mogelijkheden en beperkingen van NGTs levert naar verwachting een helderder en breder inzicht bij de stakeholders, qua voordelen en risico's van NGTs en NGT-afgeleide producten. Mogelijk kunnen NGT's zo op termijn beter (en veilig) benut worden in de brede bioeconomie.