Onderzoeksproject Decision support system for sustainable and GHG optimized milk production in key European areas

Voltooid MILKEY
Melkkoeien

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Doel is de succesvolle implementatie van effectieve mitigerende maatregelen voor broeikasgasemissies in de Europese en Vlaamse melkveehouderij. In Vlaanderen bevat het klimaatbeleidsplan 2021-2030 (2018) engagementen om de klimaatimpact van de land- en tuinbouwsector te reduceren. Het rekent daarbij zeker ook op de individuele landbouwbedrijven. Willen de melkveehouders in Europa op de meest efficiënte wijze maatregelen treffen om hun broeikasgasemissie te reduceren, dan hebben ze onder meer nood aan het volgende. 1. Betrouwbare actuele en regio-specifieke informatie over verschillende mogelijke mitigerende maatregelen en hun performantie in de realiteit. 2. Een systeem om het klimaat in melkveestallen te monitoren zodat de emissieniveaus onder sterk variërende omstandigheden kunnen worden geregistreerd. Aan beide behoeftes werken we in het onderzoeksproject MilKey. MilKey is een IWT LA traject dat kadert binnen de ‘2018 Joint Call’ van 3 H2020 ERA-NETten (FACCE ERA-GAS, ERA-NET SusAn, ICT-AGRI 2).

Onderzoeksaanpak

Er is een disseminatieluik en een technisch luik. Het eerste luik, gecoördineerd door internationale partners, mikt op het ter beschikking stellen van regio-specifieke informatie voor de Vlaamse en Europese melkveehouders via een online informatieplatform, meer bepaald rond de implementatie van mitigerende maatregelen voor broeikasgasemissies. Naast algemene info komen er ook rekentools die de impact van maatregelen berekenen. In het technisch luik, dat ILVO coördineert, ontwikkelen we een real-time monitoringsysteem voor het stalklimaat, dat minstens in staat is om via een webtool trends te volgen voor suboptimale klimaatomstandigheden, maar dat idealiter het binnenklimaat volautomatisch kan sturen. De parameters zijn temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en windsnelheid maar ook gasconcentraties van bv. CO2, ammoniak en ook methaan. We hebben het monitoringssysteem-in-wording (OTICE genaamd) uitgetest in Vlaanderen en werken aan een uitrol bij verschillende praktijkbedrijven in de partnerlanden.

Relevantie/Valorisatie

Het inmiddels afgerond MILKey-project heeft de betrokken stakeholders een eerste pilootstudie opgeleverd rond het gebruik van low-cost sensoren voor de monitoring van het stalklimaat en de emissies uit melkveestallen. Het project bleek een katalysator voor verdere ontwikkelingen op vlak van emissiemetingen in melkveestallen. Het heeft diverse samenwerkingen gefaciliteerd. Hoewel de technologie op vlak van emissiebepaling op dit ogenblik nog niet klaar is om op grote schaal te worden toegepast, hebben we de betrokken ondernemingen nuttige input kunnen geven in verband met mogelijke optimalisatie van hun producten. ILVO heeft ook verschillende vervolgonderzoeken kunnen opzetten binnen dit onderzoeksthema.
Voor het monitoren van het stalklimaat lijken de geteste sensoren wel potentieel te hebben. Met de ontwikkelde OTICE tool kan de melkveehouder op een gebruiksvriendelijke manier inzicht krijgen in zijn stalklimaat. De kennis die met de ontwikkeling van deze tool is opgedaan wordt in ILVO-vervolgonderzoek ingezet.