Zoekresultaten voor Emissiearme stalsystemen

varkensloket.be

Mest/milieu

Bekijk de geüpdatestallijstmet deammoniakemissiearme stalsystemen (pdf)(Vlaamse overheid, juli 2016). Informatie over ammoniak-reducerende maatregelen (o.a. algemene info, PAS-lijst en procedure voor opname in de PAS-lijst) vindt u terug op deVLM-website.

Standaardpagina's

Achtergrondinformatie PAS-lijst

PAS-lijst vs lijst van ammoniak-emissiearme stalsystemen (AEA-lijst) Sinds 2003 moeten nieuwe varkens- en pluimveestallen worden gebouwd volgens één van de technieken die worden bepaald in een lijst van ammoniak-emissiearme stalsystemen (AEA-lijst). Voor rundvee geldt die verplichting niet.

Standaardpagina's

De Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS)

v=2spwG9BkFOQ Informatie rond emissiearme stalsystemen: www.vlm.be Ammoniak - Kenniscentrum InfoMil www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/code-van-goede-praktijk-voor-emissiearme-stalsystemen-in-de-varkenshouderij > Terug naar: ILVO Referentietaken ten behoeve van het beleidsdomein Omgeving

pluimveeloket.be

Emissies

Hierin worden de reductieprincipes, ammoniakemissiearme systemen voor leghennen en vleeskippen; en de PAS-maatregelen besproken. Systemen voor opfok en moederdieren alsook nageschakelde technieken als luchtwassers worden buiten beschouwing gelaten.

Dossiers

Stikstof

De belangrijkste maatregelen om de ammoniakuitstoot te reduceren zijn de volgende: Voedermaatregelen: supplementen in het voeder, verlagen van het eiwitgehalte in het voeder;Huisvesting van de dieren: ammoniakemissie arme stalsystemen en –vloeren, luchtwassers;Mestopslag: afdekken van de mest, aanzuren van de mest;Mestaanwending: Mestscheiding, emissiearme

rundveeloket.be

Aanbod ILVO-Onderzoek Rundvee

Emissies rundvee Advies inzake luchtemissies bij natuurlijk geventileerde stalsystemen (o.a. meettechnieken voor het ventilatiedebiet en gassen): ammoniak, fijn stof, lachgas, methaan, CO2 en geur Ondersteuning bij de ontwikkeling en evaluatie van (ammoniak)emissiearme stalsystemen: wetenschappelijke expertise en meettechnische ondersteuning.

varkensloket.be

Hoe geurmemissies beheersen?

De technieken, die voor degeurreductiekunnen worden gebruikt, zijn end of pipe (geplaatst na de stal zoals luchtwasser, biobed, vernevelsysteem, verlengde koker en windsingel) en front of pipe technieken (geplaatst in de stal zoals verschillende ammoniakemissiearme stalsystemen, varkenstoilet, maatregelen omzendbrief, mestadditieven en ionisatie).

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons