Onderzoeksproject Bio-economie en circulaire landbouw voor gezonde bodems

In uitvoering EJP SOIL - BIOCASH
compost Hansbeke demodag 2023 106

Contacteer onze expert

Bart Vandecasteele

Bart Vandecasteele

Expert duurzame teeltsubstraten

Contact

Algemeen kader

De onderzoeksvraag van BioCASH is hoe hulpbronnenbeheer kan worden geoptimaliseerd om nutriënten-, energie- en biomassakringlopen te sluiten. Het project wil compost en groenafval uit de stedelijke omgeving integreren in multifunctionele agro-ecologische productiesystemen die op de lange termijn economisch levensvatbaar, sociaal aanvaardbaar en duurzaam zijn. Bodemgezondheid is hierbij een belangrijk criterium voor het beoordelen van duurzaamheid.

Onderzoeksaanpak

ILVO is betrokken bij activiteiten rond meststoffen op basis van biochar en het circulair gebruik van biochar en biomassa. Het doel van deze activiteit is het beoordelen van de kenmerken en de toegevoegde waarde als hernieuwbare meststof van combinaties van biochar met producten van afvalverwerkingsprocessen. Biochar is een bron van stabiele C, maar de agronomische waarde kan worden verhoogd door het te combineren met andere biomassa en bronnen van nutriënten. Het verband tussen bodembeheer en het bodemmicrobioom wordt beoordeeld voor 5 veldproeven in Noord-België met verschillende strategieën inzake bodembeheer. Voor deze veldproeven werd de toplaag zowel chemisch als biologisch gekarakteriseerd. ILVO is ook betrokken bij de evaluatie van bestaande en nieuwe beleidsinstrumenten voor de bio-economie.

Relevantie/Valorisatie

BioCASH werkt met een modelleringskader, zowel op het niveau van locatie-specifieke productiesystemen als op landschapsniveau. Vanuit het bodemperspectief moet de modelleringstoolbox rekening houden met de bodemgezondheid (bijv. bodembiodiversiteit, koolstofvastlegging, capaciteit van waterretentie, nutriëntenkringloop) en veiligheid (d.w.z. analyse van verontreinigingen zoals metalen en microplastics). Vanuit agronomisch perspectief vertaalt de toolbox ook het effect op bodemfuncties naar bodemvruchtbaarheid en de uitkomsten op plantengroei. Vanuit het perspectief van circulariteit worden ook kosten-batenanalyse en de ecologische voetafdruk van biocirculaire toeleveringsketens van afvalstromen gezien als modelcomponenten in de toolbox.

Financiering

EU Horizon2020