Onderzoeksproject BASTA: Biochars toegevoegde waarde in duurzaam landgebruik met gerichte toepassingen in processen, substraat- & (toekomstbestendige) openveld-teelt

Voltooid BASTA
composteersite ILVO

Contacteer onze expert

Bart Vandecasteele

Bart Vandecasteele

Expert duurzame teeltsubstraten

Contact

Algemeen kader

BASTA bekeek de economische, ecologische en technische haalbaarheid van biocharproductie en biochargebruik. De biochar is concreet getest in een toepassing in mest- en biomassaverwerking, substraatteelten en in open veld. De onderzoekers verzamelden multidisciplinaire data (chemisch, biologisch, economisch, juridisch) om een oordeel te vormen over de meest optimale combinaties tussen startmateriaal, productieparameters en biochartoepassingen. Dat is van nut voor beleidsmakers en bedrijven. De wetgeving omtrent biocharproductie en -gebruik in Vlaanderen en Europa is in kaart gebracht. Biochartypes zijn geselecteerd voor verdere opschaling en voor twee belangrijke toepassingsvelden: (a) mest- en biomassaverwerking met als doel 25% minder emissies aan broeikasgassen & ammoniak, en een 10% hogere procesefficiëntie, en (b) substraatteelt op basis van een biochar-gebaseerd alternatief voor veen, met als doel tot 10% minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 30% minder nutriëntenverliezen, 10% meer waterhoudend vermogen (WHC), en 20-40% veenvervanging.

Onderzoeksaanpak

Het Basta project is inmiddels beëindigd. Biocharproductie is getest als alternatieve duurzame valorisatiemogelijkheid voor bestaande restbiomassa. Biochar is ingezet voor betere mest- en biomassaverwerkingstechnologieën met lagere milieu-impact. Op basis van biochar zijn er alternatieven voor veen ontwikkeld voor een duurzame en ziekte-onderdrukkende substraatteelt met efficiënter gebruik van water, nutriënten en chemische gewasbeschermingsmiddelen. De rol van biochar voor een duurzaam, klimaatbestendig (her)gebruik van marginale bodems is onderzocht, bijv. voor matig metaal-verontreinigde en droogtegevoelige bodems. Er zijn multidisciplinaire data met betrekking tot de levenscyclus samengebracht om het valorisatiepotentieel van biochar te optimaliseren. Opportuniteiten zijn geïdentificeerd voor biocharproductie en toepassingsmethoden die winstgevend (bedrijfsperspectief) en wenselijk (maatschappelijk perspectief) zijn.

Relevantie/Valorisatie

De kennis opgedaan tijdens BASTA laat het consortium toe het valorisatiepotentieel van biochars te bepalen vanuit specifieke startmaterialen of gerichte toepassingen van individuele bedrijven door middel van korte O&O trajecten. Op basis van deze kennis kunnen businessmodellen ontwikkeld worden. Verschillende bedrijven in de BASTA commissie tonen interesse voor vervolgtrajecten. Een doordachte IP-strategie is hierbij noodzakelijk voor een goede kennisoverdracht en valorisatie van de resultaten bij commercialisatie.