Onderzoeksproject BASTA: Biochars toegevoegde waarde in duurzaam landgebruik met gerichte toepassingen in processen, substraat- & (toekomstbestendige) openveld-teelt

In uitvoering BASTA
composteersite ILVO

Contacteer onze expert

Bart Vandecasteele

Bart Vandecasteele

Expert duurzame teeltsubstraten

Contact

Centrale onderzoeksvraag/doel

BASTA focust op biocharproductie op basis van restbiomassa resulterend in een economisch waardevol en duurzaam eindproduct. Dit product wordt toegepast in mest- en biomassaverwerking, substraatteelten en open veld. Multidisciplinaire data (chemisch, biologisch, economisch, juridisch) samengebracht in een beslissingsondersteunende tool voor beleidsmakers en bedrijven maken intelligente combinaties tussen startmateriaal, productieparameters en biochartoepassingen mogelijk. De doelstellingen zijn kwantitatief en kwalitatief: De onderzoekers willen biochartypes selecteren voor verdere opschaling en toepassing voor (a) mest- en biomassaverwerking met als doel 25% minder emissies aan broeikasgassen & ammoniak, en een 10% hogere procesefficiëntie, en (b) substraatteelt op basis van een biochar-gebaseerd alternatief voor veen, wat leidt tot 10% minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 30% minder nutriëntenverliezen, 10% meer waterhoudend vermogen (WHC), en 20-40% veenvervanging.

Onderzoeksaanpak

Vanuit specifieke startmaterialen of gerichte toepassingen van individuele bedrijven door middel van korte O&O trajecten bepaalt het consortium het valorisatiepotentieel van biochars. Bij succesvolle experimenten op laboratoriumschaal bij UHasselt en ILVO laat BASTA de bedrijven toe de volgende stappen voor verdere valorisatie te zetten. Op basis van deze kennis kunnen businessmodellen ontwikkeld worden. Verschillende bedrijven in de BASTA commissie tonen interesse voor VLAIO vervolgtrajecten indien de bouw van een pyrolyse-installatie economisch haalbaar blijkt. Een doordachte IP-strategie is gepland voor een goede kennisoverdracht en valorisatie van de resultaten. De resultaten worden immers mogelijks gecommercialiseerd in verschillende industriële sectoren. We brengen multidisciplinaire data samen met betrekking tot de levenscyclus zodat er een beslissingsondersteunende tool voor beleidsmakers en bedrijven onstaat, om het valorisatiepotentieel van biochar te optimaliseren.

Relevantie/Valorisatie

Basta mikt op een hoge maatschappelijke en klimaatrelevantie. De hypothese is dat de productie van biochar een duurzame valorisatiemogelijkheid wordt voor bestaande restbiomassa. De omweg via biochar vergt aan de ene kant dat betere mest- en biomassaverwerkingstechnologieën met lagere milieu-impact worden gebruikt. Het product biochar zelf is bedoeld als een alternatief voor veen, te gebruiken in duurzame en ziekte-onderdrukkende substraatteelten met efficiënter gebruik van water, nutriënten en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Ook de toepassing voor een duurzaam, klimaatbestendig (her)gebruik van marginale bodems wordt onderzocht, bijv. voor matig metaal-verontreinigde en droogtegevoelige bodems. We verwachten dat er op basis van de BASTAresultaten processen gecommercialiseerd kunnen worden in verschillende industriële sectoren. Het consortium legt namelijk die opportuniteiten bloot voor biocharproductie en toepassingsmethoden die winstgevend (bedrijfsperspectief) en wenselijk (maatschappelijk perspectief) zijn.