Projectnieuws Real-time het binnenklimaat en het emissieniveau van een stal meten?

22/05/2020
Koeien in een stal met voeder
Reductie van stalemissies bij melkkoeien

Binnen het Europese MilKey project zal ILVO een monitoringinstrument - OTICE - ontwikkelen dat de melkveehouder kan ondersteunen bij het implementeren en managen van technieken voor het reduceren van stalemissies. Hierbij is het de uitdaging om vooral de ammoniak- en methaanemissies te verminderen en tegelijk een optimaal binnenklimaat te garanderen.

Maatregelen voor reductie broeikasgasemissies

Willen de melkveehouders in Europa op de meest efficiënte wijze maatregelen treffen om hun broeikasgasemissie te reduceren, dan hebben ze onder meer nood aan het volgende:

  1. Betrouwbare actuele en regio-specifieke informatie over verschillende mogelijke mitigerende maatregelen en hun performantie in de realiteit.
  2. Een systeem om het klimaat in melkveestallen te monitoren zodat de emissieniveaus onder sterk variërende omstandigheden kunnen worden geregistreerd.

Aan beide behoeftes werken we in het onderzoeksproject MilKey. Doel is de succesvolle implementatie van effectieve mitigerende maatregelen voor broeikasgasemissies in de Europese en Vlaamse melkveehouderij. In Vlaanderen bevat het klimaatbeleidsplan 2021-2030 (2018) engagementen om de klimaatimpact van de land- en tuinbouwsector te reduceren. Het rekent daarbij zeker ook op de individuele landbouwbedrijven.

Monitoringssysteem OTICE

Er is een disseminatieluik en een technisch luik. Met het eerste mikken we op het ter beschikking stellen van regio-specifieke informatie voor de Vlaamse en Europese melkveehouders via een online informatieplatform, meer bepaald rond de implementatie van mitigerende maatregelen voor broeikasgasemissies. Naast algemene info komen er ook rekentools die de impact van maatregelen berekenen. In het technisch luik, dat ILVO coördineert, ontwikkelen we een real-time monitoringsysteem voor het stalklimaat, dat minstens in staat is om via een web tool te waarschuwen voor suboptimale klimaatomstandigheden, maar dat idealiter het binnenklimaat volautomatisch kan sturen. De parameters zijn temperatuur, regenval en windsnelheid maar ook gasconcentraties van bv. CO2, ammoniak en indien mogelijk ook methaan. Onderscheidend is de extra parameter dierenwelzijn, meer bepaald hittestress. We plannen om het monitoringssysteem-in-wording (OTICE genaamd) uit te testen in Vlaanderen en bij de verschillende praktijkbedrijven in de partnerlanden.

Individueel maatwerk

Wij verwachten dat MilKey inspeelt op de groeiende vraag naar continue emissiemonitoring op stalniveau. Er komt voor de boer een beter zicht op de impact van stalmanagement (maatregelen) en op de 3P duurzaamheidscriteria (people planet profit). Keuzes en ingrepen kan hij visualiseren, analyseren en indien nodig bijsturen. Een troef is bovendien dat het informatieplatform maatwerk op niveau van een individueel bedrijf biedt. De combinatie van real-time monitoringstools en het informatieplatform geeft de melkveehouder directe voeling met de klimaatproblematiek en zijn eigen impact erop. Dit maakt de kans op succesvolle implementaties van mitigerende maatregelen aanzienlijk groter en geeft de veehouder ook een instrument om te communiceren met zijn stakeholders (klanten, retail, beleid, omwonenden,…). Voor OTICE mikken we op een solide basis die valt door te ontwikkelen tot commercieel product. De praktijkervaringen van OTICE in combinatie met bepaalde emissie reducerende technieken komen zichtbaar in het online platform.

Project: MILKEY
Looptijd: 2020-2022
Financiering: IWT LA traject dat kadert binnen de ‘2018 Joint Call’ van 3 H2020 ERA-NETten (FACCE ERA-GAS, ERA-NET SusAn, ICT-AGRI 2).

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant