Persbericht Convenant Enterische emissies rundvee ondertekend

29/03/2019
Groepsfoto ondertekening van het Convenant Enterische Emissies in een koeienstal.
Ondertekening van het Convenant Enterische Emissies op het ILVO in Melle.

De rundveesector levert reeds vele jaren inspanningen om haar bijdrage aan de broeikasgasemissies te reduceren. Die inspanningen worden verder gezet in het Convenant Enterische Emissies rundvee 2021-2030 dat op het ILVO in Melle officieel ondertekend werd en waarmee verschillende partijen uit de landbouw- en voedingssector zich samen engageren voor acties.

Convenant Enterische Emissies

Het Convenant Enterische Emissies vloeit voort uit het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2021 – 2030 en richt zich op de methaanuitstoot door verteringsprocessen van herkauwers. In 2030 mag de totale uitstoot daarvan nog maar 1,9 Mton CO2-equivalenten bedragen en om hier naartoe te werken, werd er tussen de Vlaamse overheid, het Departement Landbouw en Visserij, het ILVO en verschillende partners uit de keten, waaronder Boerenbond, een engagementsverklaring ondertekend. Het Convenant heeft dus een beperkte scope en richt zich tot één aspect van de problematiek. Boerenbond is er van overtuigd dat elk landbouwbedrijf, gangbaar en biologisch, intensief en extensief geconfronteerd wordt met ongelofelijke milieu-uitdagingen zoals het klimaat.

Realistische doelen

‘’Boerenbond is er van overtuigd dat elk landbouwbedrijf, gangbaar en biologisch, intensief en extensief geconfronteerd wordt met ongelofelijke milieu-uitdagingen zoals het klimaat.’’, zegt Georges Van Keerbergen, ondervoorzitter van Boerenbond. ‘’Wij zijn er van overtuigd dat de mondiale uitdagingen op vele vlakken onmogelijk beantwoord kunnen worden vanuit één zaligmakend model. Oplossingen voor de klimaatuitdaging kunnen maar gevonden worden met haalbare en betaalbare maatregelen, niet door ideologie en slogantaal. Samen met onze leden willen we daar dan ook naar zoeken. Wij steunen het Convenant om te zoeken naar een zo ruim mogelijk pakket van realistische maatregelen. Daarom blijft het noodzakelijk om de stakeholders intensief te betrekken bij de uitwerking van het Convenant.’’

Samenwerking met ketenpartners

Boerenbond maakt samen met Groene Kring, ABS, Belbeef, BFA, BCZ, BioForum, CRV, Fedagrim, Fevia, VAC, VLM en VMM deel uit van de ketenpartners die het convenant ondersteunen. Factoren die de enterische emissies van rundvee kunnen beïnvloeden zijn de samenstelling van de veestapel, het bedrijfsmanagement en de inhoud van voederrantsoenen.

Met de ondertekening van het Convenant engageren de partners zich om een grondige basis te leggen voor het uitwerken van maatregelen die de broeikasgasemissies die vrijkomen bij verteringsprocessen van runderen te reduceren. Deze concrete acties moeten voor Boerenbond voldoende divers zijn, zodat elk melkvee- en vleesveebedrijf kan selecteren welke acties passen in zijn type bedrijf en bedrijfsvoering. Het is noodzakelijk dat de maatregelen betaalbaar, praktisch haalbaar en toepasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Er moet dan ook maximaal ingezet worden op een win-win voor de veehouder.

Minister Koen Van den Heuvel: "Ik ben blij en trots dat we met zo veel partners uit de keten samen zijn om dit convenant te ondertekenen. De maatschappij vraagt geen grote woorden maar wel concrete maatregelen, en de veehouderij bewijst dat ze bereid is om hier verder haar schouders onder te zetten. De landbouw is een enorm innovatieve sector. Daarom zijn praktijkcentra als het ILVO enorm belangrijk en we willen hen dan ook extra ondersteunen."

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...