Onderzoeksproject Optimalisering van graslanduitbating door middel van een beslissingsondersteunende tool

In uitvoering GRASSAT
Kropaar gras

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Dit onderzoeksproject gaat over gras. We bouwen een gevalideerd en toepasbaar mathematisch model rond de groei van gras, dat steunt op satellietbeelden onder praktijkomstandigheden en dat rekening houdt met de regionale weersomstandigheden en vochtvoorziening in de bodem. Het model wordt geïntegreerd in een online platform waar de landbouwers info krijgen over de bemestingsnood in functie van de vraag van het gewas, (potentiële) grasgroei, inschatting van de opbrengst en een indicatie van de graskwaliteit, rekening houdend met het bodemtype en de regionale weersomstandigheden.

Onderzoeksaanpak

De onderzoekers maken voor het model-in-opbouw gebruik van historische data en praktijkpercelen die grondig opgevolgd en gedocumenteerd worden. Deze data vergelijken ze met satellietgegevens. Zo ontstaat er voor de landbouwer een dashboard dat de toestand van zijn graslandpercelen in één oogopslag zichtbaar maakt. Dat is interessant want het wordt mogelijk om praktische adviezen af te leiden rond bijvoorbeeld het optimaal maaitijdstip en de bemestingsstrategie.

Relevantie/Valorisatie

Met de te ontwikkelen tool beogen de projectpartners op een duurzamere manier optimale opbrengsten te behalen binnen de huidige scherpe bemestingsnormen en wijzigende klimaatomstandigheden. Door gebruik van de tool kan een meeropbrengst aan gemaaid gras van optimale kwaliteit behaald worden en zal het financieel rendement per ha verhogen. Dit vergroot de rendabiliteit van het bedrijf. Gras is in Vlaanderen en ook wereldwijd een erg belangrijk voedergewas, met een gigantisch groot areaal. Vanuit klimaatoogpunt is het belangrijk om grasland te behouden.