Onderzoeksproject Gras(klaver)advies voor rundveehouders

In uitvoering GRASADVIES

Grasadvies

Engels raaigras rode klaver 3

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Hoe kunnen we door gericht advies aan landbouwers in verband met de teelt van gras en grasklaver de eiwitautonomie van rundveebedrijven verhogen? Dat is de centrale actievraag van 'GRASADVIES'. Gras en grasklaver zijn de grootste eiwitteelten in Europa. Op veel rundveebedrijven wordt het potentïeel van grasklaver nog niet helemaal benut omdat de teelt van grasklaver vaak als moeilijker wordt ervaren dan de teelt van bij voorbeeld maïs.

Onderzoeksaanpak

Een aantal adviseurs wordt opgeleid om een groep van een zestigtal rundveehouders een persoonlijke begeleiding aan te bieden op het vlak van teelt en vervoedering van gras en grasklaver. Op basis van de meest voorkomende vragen en knelpunten die bij deze rundveehouders opduiken worden technische fiches opgesteld die de hele veehouderijsector kunnen helpen bij de teelt en uitbating van grasklaver.

Relevantie/Valorisatie

In vergelijking met de teelt van maïs of éénjarige teelten laat de teelt van grasklaver grote besparingen op minerale N bemesting en gewasbeschermingsmiddelen toe en levert de teelt van grasklaver tal van ecosysteemdiensten op het vlak van organische stof opbouw in de bodem, erosiebestrijding, biodiversiteit. Bovendien zijn grasklavermengsels met rode klaver of luzerne erg droogtetolerant. Wij verwachten dat dit project bijdraagt aan de stielkennis van de landbouwers om deze teelt meer te omarmen.

Financiering

Vlaamse Overheid - L&V