Onderzoeksproject Ontwikkeling van een onmiddellijk implementeerbaar monitoringssysteem voor het meten van het welzijn van legkippen aan de slachtlijn

Voltooid LEGMONI
Kip close-up

Contacteer onze expert

Frank Tuyttens

Frank Tuyttens

Groepsleider dierenwelzijn ILVO

Contact

Algemeen kader

Dit project gaat op vraag van de Vlaamse overheid een snelle monitoringstool voor welzijn van leghennen uitwerken. De tool moet te gebruiken zijn aan de slachtlijn. Hij moet ook verbeterpunten aan het licht kunnen brengen uit elk van de levensfases van de leghen: haar verblijf in de stal -ongeacht het huisvestingssysteem, de fase van het vangen en laden van de hennen, het transport naar het slachthuis, de slachtprocedure. Het uiteindelijk doel is dat de monitoringsscores leiden tot een welzijnsverbetering voor de hennen uit alle huisvestingssystemen (scharrelstallen, verrijkte kooien, buitenloop).

Onderzoeksaanpak

De onderzoekers vormen samen met de belanghebbenden van de sector (leghennenorganisaties, transporteurs en slachterijen, overheid, dierenartsen) een stuurgroep. De leden blijven tijdens het hele ontwikkelingsproces van de monitoringstool in nauw overleg met elkaar. We identificeren voor de verschillende stadia van het productieproces (productie, vangst & transport, slacht) geschikte dierenwelzijnsindicatoren. De randvoorwaarde is dat de meting moet kunnen gebeuren aan het slachthuis. We volgen minstens 45 koppels hennen op, zowel uit verrijkte kooien als uit niet-kooisystemen, vanaf de productie tot en met de slacht, om een representatieve dataset voor de geselecteerde indicatoren aan te leggen. Na een positieve evaluatie van de finale indicatoren, of na de nodige bijsturingen ontwikkelen we een mobiele app voor data-invoer en verwerking. Die moet een directe uitslag en feedback kunnen opleveren voor de betrokkenen. We plannen voldoende tijd en inspanningen om het systeem te implementeren in alle Vlaamse leghennenslachthuizen. In de eerste fase van de uitrol voorzien we in een grondige evaluatie van de werking.

Relevantie/Valorisatie

Een dierenwelzijns-monitoringstool voor leghennen die je kan uitvoeren in de slachthuizen heeft een aantal voordelen: je hebt zicht op de volledige cyclus, je kan efficiënt alle producenten opvolgen en benchmarken, het wordt mogelijk om snel op de bal te spelen en gewenste acties voor de toekomst te identificeren, afhankelijk van het halen van grenswaarden. Uit eerdere studies rond het welzijn van legkippen blijkt dat er in de huidige praktijk nog meerdere zaken te verbeteren zijn, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid borstbeenbreuken, voetlaesies... De monitoringstool kan kosten-efficiënte en toch doortastende maatregelen faciliteren omdat de vinger precies op de zere plek wordt gelegd.

Financiering

Vlaamse Overheid - Leefmilieu, Natuur & Energie - Dienst Dierenwelzijn