Onderzoeksproject Graslandgebruik in een wijzigend klimaat

In uitvoering KLIMGRAS
Engels raaigras rode klaver

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Het VLAIO LA-traject KLIMGRAS gaat over duurzamer graslandgebruik in de melkveehouderij, als antwoord op het wijzigend klimaat. Het doel is om het gebruik van meer persistente en droogtetolerante grassoorten (rietwenkgras, Engels raaigras en Festulolium), al dan niet in combinatie met klaver, haalbaar en inpasbaar te maken in de lokale melkveerantsoenen. Duurzame graslanduitbating streeft niet alleen naar klimaatadaptatie, maar ook naar klimaatmitigatien namelijk door bodemkoolstofopslag of -behoud, door de stikstofbemesting te beperken en door een hoge verteerbaarheid na te streven.

Onderzoeksaanpak

Onder gecontroleerde omstandigheden met regenkappen leggen we kleine opbrengstproeven aan van verschillende droogtetolerante grassen. We bepalen het verschil in opname en dierprestatie tussen de geselecteerde grassen, zowel in een systeem van begrazing als in één van inkuiling. Via zoötechnische proeven met optimale grasgebaseerde rantsoenen (met klaver) onderzoeken we de productieparameters. Parallel volgen we ook een aantal door ons op praktijkbedrijven aangelegde gras/klaverpercelen op. Die bedrijven lopen uiteen qua bodemtypes en bedrijfsaanpak. Finaal evalueren we het bedrijfseconomisch effect en de ecologische voetafdruk.

Relevantie/Valorisatie

De klimaatwijziging resulteert al zichtbaar in verminderde ruwvoederopbrengst en -kwaliteit. Dat heeft zijn effect op de melkproductie. We verwachten dat het project KLIMGRAS aan de melkveehouders duidelijk maakt in welke mate de droogteresistentere strategieën economisch doorwegen, en hoe er optimaal melk te produceren blijft bij uiteenlopende klimaatomstandigheden zonder een grote meerkost. Het maatschappelijk belang is dat met de beoogde strategieën zowel gewerkt wordt aan klimaatadaptatie als aan klimaatmitigatie. Het project leidt tot een meer stabiele en eco-efficiënte graslandproductie met een verbreding van de ecosysteemdiensten van het grasland (C-opslag en waterbergend vermogen).

Financiering

VLAIO