Onderzoeksproject FoodForward

Voltooid FOODFORWARD
Voedselbos

Contacteer onze expert

Jolien Bracke

Jolien Bracke

Onderzoekster ILVO

Contact

Algemeen kader

Hoe kunnen we voedselbosboeren en bij uitbreiding de gehele land- en tuinbouwsector vernieuwende handvatten bieden om zo een veerkrachtig en duurzaam verdienmodel te praktiseren, dat de boer in staat stelt om allerhande crisissen het hoofd te bieden? Deze onderzoeksvraag wordt aangepakt in de Operationele Groep FoodForward. Voedselbossystemen zijn momenteel een niche in Vlaanderen en zijn innovatief doordat ze op een uniek snijvlak staan tussen landbouw en natuur. Door deze duurzame landbouwvorm (meerjarige plantencombinaties, minimale input en bodembewerking, gesloten kringlopen,…) te combineren met innovatieve samenwerkingsmodellen (korteketen, digitale marktplaats, directe samenwerking tussen schakels) mikt de Opernationele Groep op (een grotere) economische haalbaarheid.

Onderzoeksaanpak

In vijf werkpakketten pakken we actuele noden aan: Er wordt (1) een digitale marktplaats onderzocht/gefaciliteerd, (2) een financiële, logistieke en arbeidsgerateerde kosten-batenanalyse opgezet, (3) gewerkt aan wet-en regelgeving, (4) een praktijkgericht draaiboek ontwikkeld voor het ontwerpen en aanleggen van economisch efficiënte voedselbossystemen en (5) tot slot is er ruimte voor communicatie en kennisdeling.

Relevantie/Valorisatie

Het project brengt een aantal pioniers samen en poogt hun (beginnende) voedselbossen voorbij de niche en hype te tillen, via expertisedeling en economische analyse. We verhelderen de mate waarin voedselbosssen als duurzaam en veerkrachtig alternatief verdienmodel kunnen overleven. Er komt meer duidelijkheid of zulk een model naast gangbare voedselproductie kan staan, met voor Vlaanderen vernieuwende voedingsmiddelen die combineren met tal van andere ecosysteemdiensten (beleving, biodiversiteit, koolstofopslag, waterretentie, afkoeling…).

combilogo