Onderzoeksproject Digitalisering: economische en sociale impacten op het platteland

Voltooid DESIRA
gsm desira

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Digitalisering in Europese plattelandsgebieden en in de land- en bosbouw blijft een uitdaging. Het inmiddels afgewerkte EU project DESIRA had als doel kennis op te bouwen en methoden te ontwikkelen om de impact van digitalisering beter en eenvoudiger in te schatten. DESIRA mikte daartoe op een sterk netwerk van wetenschappers, praktijkmensen en beleidsmakers die zich inzetten voor de principes van duurzame digitalisering en die de technologieontwikkeling konden kaderen in een faire maatschappelijke context.

Onderzoeksaanpak

Via DESIRA is die gemeenschap van wetenschappers, praktijkmensen en beleidsmakers opgebouwd. Er is intensief gewerkt met het Living Lab concept. De partners ervarden dat het een geschikte benadering was om de noodzakelijke transformatie te ondersteunen. Er zijn conclusies getrokken over de wenselijkheid en voordelen van een principieel-duurzame digitalisering. Technologieontwikkeling gaat best hand in hand met de principes van Responsible Research and Innovation.

Relevantie/Valorisatie

Het onderzoek heeft aangetoond dat de ecologische en digitale transities niet los van elkaar kunnen worden nagestreefd, maar verbonden zijn met een sociale transitie. Via onze policy roadmap hebben we verschillende doelstellingen geïdentificeerd die het EU-beleid op alle niveaus zou moeten nastreven, waaronder de ondersteuning van en meer middelen voor lokale, bottom-up initiatieven en aandacht voor voldoende realiteitschecks om verstorende effecten te vermijden. Via onze ethische code hebben we waarden en principes geïdentificeerd die als leidraad moeten dienen voor innovatiebeleid, technologieontwikkeling en -evaluatie en beleidsevaluatie. Tot slot bieden onze bevindingen een agenda voor verder onderzoek naar de sociaaleconomische gevolgen van digitalisering, bijvoorbeeld naar geschikte technologieën voor nieuwe landbouwparadigma's en naar de governance van digitalisering.

Financiering

EU Horizon2020