Persbericht Living Labs als innovatie-versneller, ook in het landbouwonderzoek

12/01/2019
Vlaams minister van landbouw Joke Schauvliege knipt een lint door op de Agriflanders-stand
Lancering van het ILVO Living Lab Veehouderij.

Vlaams minister van landbouw Joke Schauvliege heeft op de Agriflanders-stand van de drie loketten – Varkensloket, Pluimveeloket en Rundveeloket – de lancering bijgewoond van het ILVO Living Lab Veehouderij. Drie ILVO-experts (van de 3 loketten) zetten daar, samen met het Departement Landbouw & Visserij, met de veehouderij-gerelateerde sectororganisaties, en met de onderzoeks- en praktijkinstellingen in Vlaanderen hun schouders onder.

Doel van het ‘ILVO Living Lab Veehouderij’ is om de innovatie en valorisatie van onderzoek flink te versnellen en bereikbaar te maken voor alle actoren. Niet alleen de veehouders zelf, maar ook alle mogelijke toeleveranciers en verwerkers, veevoederspecialisten, stallenbouwers en slachthuizen kunnen in en met het Living Lab hun ideeën en verbeterpunten uitwerken. Behalve kennisuitwisseling zullen er experimenten en ontwikkelingstrajecten worden opgezet, al niet in de gebouwen van de betrokken onderzoekscentra.

Minister Schauvliege: “In de dierlijke sector liggen nog heel wat opportuniteiten om onze bedrijven competitiever te maken, en vaak ligt de sleutel bij kennis en innovatie. Van het nieuwe ILVO Living Lab Veehouderij verwacht ik dat zij in dialoog gaan, dat ze echt co-creatief oplossingen vinden, dat zij professioneel experimenteren en dat ze grondig hun samenwerkingstrajecten evalueren.”

ILVO omarmt het concept ‘Living Lab’

Het begrip ‘Living Lab’ is ontstaan vanuit Europa als een instrument om praktijkgerichte innovatie in verschillende sectoren te bevorderen door de stakeholders en de wetenschappelijke experts vlot te laten samenwerken.
ILVO nam de aanpak op in zijn toekomstvisie ‘naar 2020 en verder’ (2017). Op 4 domeinen zijn er binnen ILVO al Living Labs actief (of staan ze in de steigers): de Food Pilot (in verband met innovatie in de voeding), het ILVO Living Lab Veehouderij (een opdracht van de Vlaamse overheid en gelanceerd op Agriflanders 2019), en Living Labs i.v.m. precisielandbouw en i.v.m. Agro-ecologie en Biologische landbouw (een opdracht van de Vlaamse overheid).

ILVO Living Lab Veehouderij steunt op drie loketten, waarvan twee nieuwe: Pluimveeloket en Rundveeloket

Het Varkensloket bestaat inmiddels 6 jaar en heeft zijn relevantie bewezen als verspreider-ontsluiter van (internationale) wetenschappelijke kennis. Bedrijven en stakeholders uit de varkenssector formuleerden al meer dan 540 vragen. Die kregen, na de nodige opzoekingen, een uitgebreid schriftelijk individueel antwoord, dat ook nog eens verkort en anoniem op de website (www.varkensloket.be) wordt geplaatst.
Eind 2018 rekruteerde ILVO een expert van resp. pluimvee en rundvee. Zij coördineren voortaan het Pluimveeloket en het Rundveeloket. De drie loketten opereren nu analoog. Hun werking overstijgt die van ILVO, hun draagvlak omvat meerdere (onderzoeks)partners.

Sarah De Smet (Varkensloket): “Onze eerste taak is om onderzoeks- en praktijkkennis te verspreiden en vragen te beantwoorden op basis van wetenschappelijke literatuurstudies en praktijkervaring. Disseminatie dus. De loketten zorgen ervoor dat de actuele sectorinformatie, onderzoeksresultaten en ervaringskennis op een verstaanbare manier in het werkveld terecht komen via o.a. studiedagen, workshops, demodagen, nieuwsbrieven en websites.”

Maar de opdracht strekt zich verder uit. De loketten moeten snel (nieuwe) noden uit de praktijk capteren en die waar nodig omzetten in extra onderzoeksvragen.

Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO: “De Living Lab paraplu die wij nu boven de drie loketten plaatsen maakt de efficiënte, open samenwerking en wisselwerking tussen de actoren zichtbaar. In de verschillende onderzoeks- en praktijkinstellingen is er veel kennis aanwezig en zij beschikken samen over moderne (proef)stalinfrastructuur. Het is een logische stap dat we met een heus Living Lab collectief de hand reiken aan veehouders, toeleveranciers, sectororganisaties, overheid, praktijkcentra, onderzoeksinstellingen, verwerkers, retail, …”

Het aspect co-creatie en de bijzondere wijze om nieuwe kennis op maat van bedrijven of sectoren te ontwikkelen, is het meest typische voor het Living Lab. Ontwikkelde oplossingen en concepten worden gelijk getest en verfijnd in ‘echte’ praktijkomstandigheden. Er is een sterke focus op effectieve implementatie en opvolging in de praktijk.

Concreet voorbeeld? De case BioBIG.

Het varkensloket capteerde meerdere signalen van biologische varkenshouders en veevoederproducenten dat de biobiggen rond de speenperiode onvoldoende voeder lijken op te nemen, waardoor ze gevoeliger zijn voor infecties. Varkensloket nam het initiatief om een operationele groep op te starten. Die is zopas van start gegaan onder de roepnaam ‘BioBIG - samen naar een optimale voedersamenstelling voor biologische biggen’. Doel is om biologische varkenshouders, voorlichters en onderzoekers samen te brengen en kennis en ervaringen te laten uitwisselen over de optimale voedersamenstelling voor gespeende biggen. De hoofdfocus van ‘BioBIG’ ligt op het formuleren en produceren van smakelijkere biologische speenvoeders, rekening houdend met de nutriëntenbehoeften van de biggen. Door deze voeders zullen de biologische varkenshouders hun biggen efficiënter kunnen spenen.

Andere projecten aan de horizon? In 2017 peilde het Varkensloket via een enquête reeds naar welke kennis en onderzoek varkenshouders zeker nodig hebben in de komende jaren. Daaruit bleek dat de voornaamste focus ligt op diergezondheid maar ook op voeder- en management/markt gerelateerde info. Dit werd doorgespeeld naar de onderzoekers en zal nog verder aan bod komen in de activiteiten van het Varkensloket.

Twee warme oproepen aan de varkens-, pluimvee-, vlees- en melkveebedrijven en co.

Onderzoeksresultaten en -concepten in de praktijk uittesten en implementeren is één van de speerpunten binnen het nieuwe ILVO Living Lab Veehouderij. ILVO zoekt hiervoor altijd demo- en pilootbedrijven. Veehouders met interesse of vragen mogen zich melden bij de coördinatoren van de loketten.

Uiteraard nodigt het nieuwe ILVO Living Lab Veehouderij iedereen uit om kennis te maken en contact op te nemen met de experts als ze vragen, knelpunten of (wilde) ideeën hebben. Ook confidentiële samenwerkingen (zoals vb bij bepaalde vormen van contractonderzoek) zijn mogelijk.

“Door te blijven investeren in onderzoek en innovatie kan de Vlaamse veehouderijsector zijn koppositie binnen Europa behouden, als voorloper op het vlak van technische resultaten en duurzaamheidsinspanningen.”

De experts in het ILVO Living Lab Veehouderij:
Sarah De Smet, coördinator Varkensloket, info@varkensloket.be, 09 272 26 67
Karolien Langendries, coördinator Pluimveeloket, info@pluimveeloket.be, 09 272 25 71
Matthieu Frijlink, coördinator Rundveeloket, info@rundveeloket.be, 09 272 26 06

Ter herinnering

www.varkensloket.be - www.pluimveeloket.be - www.rundveeloket.be

De websites van de drie loketten vormen de centrale plaats waar alle informatie uit onderzoek in klare taal steeds voor iedereen toegankelijk is. Onder andere rekentools, video’s, brochures, onderzoeksresultaten, praktijkkennis, presentaties, samenvattingen van rapporten en beantwoorde vragen (anoniem) zijn vlot raadpleegbaar. Het hoofdmenu focust op praktijkrelevante thema’s zoals o.a. bedrijfsmanagement, diergezondheid, voeder en water, huisvesting, dierenwelzijn en mest/milieu, zodat iedereen de voor hem relevante info snel terugvindt.

Een gratis nieuwsbrief brengt abonnees minstens driemaandelijks op de hoogte over actuele info, activiteiten, onderzoeksresultaten en de recent beantwoorde vragen. Wil je zoals meer dan 2000 andere abonnees ook op de hoogte blijven, abonneer je dan via de websites!

Concrete vragen kunnen via een eenvoudig webformulier aan elk loket gesteld worden. De vragen worden objectief en deskundig beantwoord. Daarnaast is er ook een agenda met studiedagen, workshops en cursussen. Aangevuld met links naar interessante externe websites vormen de loketten de perfecte startplaats voor een efficiënte zoektocht naar relevante informatie voor elke specifieke veehouderijsector.

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant