Projectnieuws Stikstofwerking van maaimeststoffen in relatie tot toedieningswijze en bodemconditie

01/03/2018
Witte klaver

ILVO, Inagro, PCG en UGent onderzochten de voorbije jaren het effect van maaimeststoffen (grasklaver) op de gewasopbrengst. Zij besluiten dat maaimeststoffen gewonnen op het eigen bedrijf een alternatief kunnen zijn voor stalmest, met het extra voordeel dat er stikstof wordt gebonden zonder aanvoer van fosfor.

maaimeststoffen

Grasklaver (vers of ingekuild) kan toegepast worden als maaimeststof in open lucht- en beschutte teelten. ILVO, Inagro, PCG en UGent evalueerden of de diepte waarop de maaimeststof met de bodembewerking wordt ingebracht in de bouwvoor een invloed heeft op de afbraaksnelheid van de meststof in de bouwvoor, en daarmee op zijn stikstofwerking.

Bij ILVO werd de maaimeststof toegepast vóór ploegen en na ploegen, waarna de maaimeststof werd ingewerkt met de triltandcultivator. De proef met de maaimeststoffen werd uitgevoerd in het kerend gedeelte van een meerjarig proefopzet bodembeheer waarin ook de factor composttoepassing voorkwam, een variant met en één zonder compost. Ook op Inagro, PCG en UGent werden proeven uitgevoerd met maaimeststoffen en stalmest, onder andere in teelten van aardappelen, tomaat en paprika, spinazie en paksoi. De verschillende proeven toonden 4 belangrijke elementen aan. Vooreerst varieerde de stikstofwerking van de maaimeststof sterk over de proeven heen, van minder dan 10% tot meer dan 30%. Ten tweede blijkt de kwaliteit van de maaimeststof (vnl. C/N-verhouding) belangrijk voor de stikstofwerking ervan, maar andere factoren (veldomstandigheden) spelen ook een grote rol. Ten derde heeft de toepassingswijze (diepte van inbrengen in de bouwvoor) een beperkt effect op de stikstofwerking van de maaimeststof. En ten vierde komt de stikstofwerkingscoëfficiënt zoals gemeten onder gecontroleerde labo-omstandigheden niet altijd overeen met deze gemeten onder veldomstandigheden.

De doorgaans relatief beperkte stikstofwerking van de maaimeststof geeft aan dat een maaimeststof effectief zal bijdragen aan de organische stofopbouw en daarmee aan het stikstofleverend vermogen van de bodem. Maaimeststof kan dus een volwaardig alternatief zijn voor stalmest. Maaimeststoffen hebben echter het voordeel dat er doorgaans meer stikstof per eenheid fosfor wordt aangevoerd, hetgeen belangrijk kan zijn in het kader van de verstrengde aanvoernormen voor fosfor.

Project: Maaimeststoffen
Looptijd: 2015-2017
Samenwerking: Inagro, PCG, Universiteit Gent
Financiering: ADLO-project met de financiële steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij

Link: volledige projectrapport

Vragen?

Contacteer ons

Koen Willekens

Expert bodembeheer, biologische en agro-ecologische teeltsystemen en compostering

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...