Onderzoeksproject WeideWijs: Toekomstgericht beweiden in Vlaanderen

In uitvoering WEIDEWIJS
Weidewijs Bij Boer Bart in Booitshoeke

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Hoe kunnen we robotmelken enerzijds en weidegang van de koeien anderzijds combineren, rekening houdend met veranderende klimaatomstandigheden en gebaseerd op een rendabel verdienmodel? Het project WEIDEWIJS heeft via deze onderzoeksvraag het doel om het draagvlak voor beweiding te vergroten, door kennis rond het thema te bundelen in goede praktijken, kennisuitwisseling tussen melkveehouders te ondersteunen en nieuwe verdienmodellen te onderzoeken.

Onderzoeksaanpak

In de operationele groep gaan we op zoek naar duurzame verdienmodellen om beweiding (economisch) attractiever te maken voor de Vlaamse melkveehouder. Via een enquête polsen we naar de toepassing, de motivatie en de hindernissen van beweiding bij Vlaamse melkveehouders. We stellen een beslissingsboom op die melkveehouders moet ondersteunen bij het maken van doordachte keuzes m.b.t. weidemanagement.

Relevantie/Valorisatie

Via diepgaande kennis rond beweiding, onder meer via bedrijfsbezoeken en via praktische testen met grasmengsels, verwachten we dat de deelnemende veehouders een praktische manier ontdekken om weidegang toe te passen. Door de goede praktijken vast te leggen en te verspreiden bij het grote publiek, vergroot wellicht het draagvlak voor beweiding en komen Vlaamse melkveebedrijven tot het inzicht dat deze praktijk kansen biedt. Op die manier kunnen zij op termijn hun bedrijfsvisie ontwikkelen conform de visie van Europa (Green Deal) en de afnemer (Weidemelk, korte keten, diverse duurzaamheidsprogramma’s).

Financiering

Vlaamse Overheid - L&V