Onderzoeksproject WeideWijs: Toekomstgericht beweiden in Vlaanderen

Voltooid WEIDEWIJS
Weidewijs Bij Boer Bart in Booitshoeke

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Hoe valt robotmelken te combineren met weidegang van melkkoeien, rekening houdend met veranderende klimaatomstandigheden en met een nog-steeds-rendabel verdienmodel? Deze centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord in het project WEIDEWIJS. Doel is om het draagvlak voor beweiding te vergroten, door de bovengespitte kennis te bundelen en door kennisuitwisseling tussen melkveehouders te ondersteunen.

Onderzoeksaanpak

Via een enquête bij Vlaamse melkveehouders polsen de onderzoekers naar de toepassing, de motivatie en de hindernissen van beweiding. Ze stellen een beslissingsboom op die melkveehouders moet ondersteunen bij het maken van doordachte keuzes m.b.t. weidemanagement. Ze onderbouwen en communiceren duurzame verdienmodellen om beweiding (economisch) attractiever te maken voor de Vlaamse melkveehouder die met robot melken.

Relevantie/Valorisatie

Via diepgaande kennis rond beweiding, onder meer via bedrijfsbezoeken en via praktische testen met grasmengsels, werden infofiches rond beweiding opgesteld die veehouders praktisch kunnen ondersteunen bij het toepassen van weidegang. Deze fiches belichten verschillende thema's van beweiding zoals de huidige stand van zaken, kruidenrijk graslandschap, weideplannen, robotmelken, verdienmodellen,... Door het informeren over deze goede praktijken en deze te verspreiden bij het grote publiek, vergroot wellicht het draagvlak voor beweiding en komen Vlaamse melkveebedrijven tot het inzicht of en in welke mate deze praktijk kansen biedt. Op die manier kunnen zij op termijn hun bedrijfsvisie ontwikkelen conform de visie van Europa (Green Deal) en de afnemer (Weidemelk, korte keten, diverse duurzaamheidsprogrammas).

Financiering

Vlaamse Overheid - L&V

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling